Chế độ nghỉ hưu non, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất

Nội dung chính của bài viết

Chế độ nghỉ hưu non, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất năm 2022. Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi đối với đối tượng viên chức là giáo viên mới nhất năm 2022.

Đối tượng tinh giảm biên chế

Theo Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP có quy định về các trường hợp thuộc diện tinh giảm biên chế gồm có:

– Đối tượng là cán bộ, là công chức làm việc từ Trung ương đến cấp nhỏ nhất là cấp xã.

– Viên chức thuộc khối đơn vị sự nghiệp công lập như giáo viên, nhân viên văn phòng đăng ký đất đai…

– Đối tượng công tác theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của một số công việc cụ thể trong khối cơ quan đơn vị sự nghiệp, hành chính nhà nước được quy định trong  Nghị định 68/2000/NĐ-CP

– Các đối tượng làm việc có chức vụ trong các doanh nghiệp Nhà nước như chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, kiểm soát viên, Kế toán trưởng.

– Cán bộ, công chức làm người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đó.

– Đối tượng thuộc biên chế Nhà nước làm việc tại các hội.

Như vậy theo quy định tại Điều 2,  Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì giáo viên thuộc đối tượng, chính sách tinh giảm biên chế của Nhà nước, Nhà nước khuyến khích việc giáo viên về hưu trước tuổi để giảm thiểu được ngân sách cho nhà nước cũng như cho lớp trẻ tài năng, khả năng tiếp nhận cái mới tốt hơn có cơ hội được thi tuyển, hay xét tuyển vào khối hành chính sự nghiệp giáo dục này.

Chính sách tinh giảm biên chế

– Hiện nay thì nhà nước đang thực hiện theo bốn chính sách tinh giảm biên chế đó là chính sách cho thôi việc; chính sách khuyến khích về hưu trước tuổi, chính sách chuyển đi làm việc tại các cơ quan khác theo diện không được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thường xuyên; chính sách cho những cá nhân tự nguyện xin không giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được cơ quan, tổ chức bầu cử hay bổ nhiệm làm việc vào một chức vụ khác có phụ cấp về chức vụ lãnh đạo so với phụ cấp về chức vụ lãnh đạo cũ là thấp hơn.

Chính sách về hưu trước tuổi

a) Mức độ tuổi thứ nhất:

Thứ nhất, về độ tuổi:

– Đối với nam: từ đủ 50 tuổi đến 53 tuổi.

– Đối với nữ: từ đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi.

Thứ hai, về số năm đóng bảo hiểm xã hội:

– Cá nhân phải có số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 trở lên. Trong 20 năm đó thì phải đảm bảo có thời gian 15 năm trở lên làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, hay nguy hiểm đã được Bộ lao động – Thương binh và Xã hội cũng như Bộ y tế ban hành chi tiết. Hoặc điều kiện khác đặt ra đó là người lao động đó làm việc tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7.

Thứ ba, về các chính sách được hưởng:

– Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 đó là:

+ Điều 9 Nghị định 33/2016/NĐ-CP có quy định về mức hưởng lương hưu đó là: tỷ lệ phần trăm của việc hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tính ra đối với các tháng đóng bảo hiểm xã hội.

+ Cách tính tỷ lệ phần trăm của việc hưởng lương hưu hàng tháng như sau:

  • Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu trong khoảng từ 1/1/2016 đến 1/1/2018 thì tỉ lệ ở đây là 45% tương ứng với 15 năm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời gian còn lại thì được tính đó là cứ thêm 1 năm thì được cộng thêm 2% đối với lao động nam và 3% đối với lao động nữ. Mức cộng dồn tối đa không quá 75%.
  • Người lao động là nam đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 trở lại đây thì tỷ lệ hưởng lương hưu là 45% nếu nghỉ hưu vào năm 2018 thì là 16 năm, nghỉ vào năm 2019 thì là 17 năm, nghỉ vào năm 2020 là 18 năm, nghỉ vào năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 thì mức tính bắt đầu từ 20 năm. Thêm 1 năm thì cộng thêm 2% và mức cộng dồn không quá 75%.
  • Người lao động là nữ đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 trở lại đây thì tỷ lệ lương hưu là 45% và cứ mỗi năm thì được công thêm 2%, mức cộng dồn cao nhất không quá 75%.

+ Lưu ý: Nếu người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cao hơn so với mức tối đa là 75% thì ngoài việc được hưởng lương hưu hàng tháng, người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần cho số năm đó như sau: đó là cứ mỗi năm đóng dư ra đó thì sẽ tính bằng nửa tháng (0,5 tháng) mức bình quân tiền lương.

– Chính sách đầu tiên đặt ra đối với những viên chức về hưu trước tuổi đó là không bị trừ phần trăm tỉ lệ lương hưu như đối với người lao động thông thường bị trừ 2%.

– Được chi trả khoản trợ cấp bằng 03 tháng tiền lương cho mỗi năm cá nhân nghỉ hưu trước tuổi so với độ tuổi tối thiểu quy định đó là nam 55 tuổi, nữ 50 tuổi.

– Cá nhân có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm thì được trợ cấp thêm 05 tháng tiền lương. Các năm dư ra thì mỗi năm sẽ được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương.

b) Mức độ tuổi thứ hai:

Thứ nhất, về độ tuổi:

– Đối với nam: từ đủ 55 tuổi đến 58 tuổi.

– Đối với nữ: từ đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi.

Thứ hai, về số năm đóng bảo hiểm xã hội: Cá nhân có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên.

Thứ ba, về các chính sách được hưởng:

– Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014  như đã nói ở mức độ tuổi thứ nhất.

– Cá nhân có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm thì được trợ cấp thêm 05 tháng tiền lương. Các năm dư ra thì mỗi năm sẽ được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương.

– Không bị trừ phần trăm tỉ lệ lương hưu như đối với người lao động thông thường đó là bị trừ 2%.

– Được chi trả khoản trợ cấp bằng 03 tháng tiền lương cho mỗi năm cá nhân nghỉ hưu trước tuổi so với độ tuổi tối thiểu quy định đó là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi.

c) Mức độ tuổi thứ ba:

Thứ nhất, về độ tuổi:

– Đối với nam: từ trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi

– Đối với nữ: từ trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi.

Thứ hai, về số năm đóng bảo hiểm xã hội:

– Cá nhân phải có số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 trở lên. Trong 20 năm đó thì phải đảm bảo có thời gian 15 năm trở lên làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, hay nguy hiểm đã được Bộ lao động – Thương binh và Xã hội cũng như Bộ y tế ban hành chi tiết. Hoặc điều kiện khác đặt ra đó là người lao động đó làm việc tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7.

Thứ ba, về các chính sách được hưởng:

– Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014  như đã nói ở mức độ tuổi thứ nhất.

– Không bị trừ phần trăm tỉ lệ lương hưu như đối với người lao động thông thường đó là bị trừ 2%.

d) Mức độ tuổi thứ tư:

Thứ nhất, về độ tuổi:

– Đối với nam: từ trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi.

– Đối với nữ: từ trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi.

Thứ hai, về số năm đóng bảo hiểm xã hội: Cá nhân có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên.

Thứ ba, về các chính sách được hưởng:

– Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014  như đã nói ở mức độ tuổi thứ nhất.

– Không bị trừ phần trăm tỉ lệ lương hưu như đối với người lao động thông thường đó là bị trừ 2%.

Chính sách về hưu trước tuổi kèm điều kiện bị suy giảm khả năng lao động

Người lao động hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức quy định nếu nghỉ hưu trước tuổi có đủ 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bị suy giảm khả năng lao động

– Người lao động đối với nam là đủ 54 tuổi, nữ là đủ 49 tuổi nếu nghỉ vào năm 2019, quy định bắt đầu từ năm 2020 thì đối với nam là từ đủ 55 tuổi, nữ là đủ 50 tuổi. Kèm theo điều kiện về suy giảm khả năng lao động được xác định từ 61% trở lên đến 80%.

– Người lao động đối với nam là từ đủ 50 tuổi, nữ là đủ 45 tuổi. Bị suy giảm khả năng lao động được xác định là từ mức 81% trở lên.

– Nếu bị suy giảm khả năng lao động được xác định là từ mức 61% trở lên, có thời gian 15 năm làm công việc ở đây phải là đặc biệt độc hại, nặng nhọc,nguy hiểm đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với Bộ y tế ban hành chi tiết.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Webside: http://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

http://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Chế độ nghỉ hưu non, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh