Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Nội dung chính của bài viết

Sản phẩm thực phẩm là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, loại sản phẩm này phải được quản lý chất lượng trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và được công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Bài viết dưới đây, LegalZone hướng dẫn các quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Để có thể áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm, Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở tham chiếu Quy chuẩn tương ứng, ban hành và công bố áp dụng.

LegalZone căn cứ trên Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Hướng dẫn xây dưng tiêu chuẩn cơ sở.

I: Một số khái niệm

Tiêu chuẩn cơ sở là gì

Căn cứ khoản 3.7 Điều 3 Thông tư 21/2007/BKHCN quy định:

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở là gì

Là loại tài liệu dạng giấy được in ra từ bản word, về việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính  bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào

Là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Hệ số quá tải sự cố của máy biến áp sản xuất theo tiêu chuẩn iec là

 • Máy biến áp lực : Là loại máy tĩnh tại có hai, hoặc nhiều cuộn dây, bằng cách cảm ứng điện từ, biến đổi một hệ điện áp và dòng xoay chiều thành một hệ điện áp và dòng khác, thông thường có giá trị khác, nhưng có cùng tần số, để truyền tải công suất điện. (IEV 721-01-01 đã sửa đổi ).
 • IEC (International Electrotechnical Commission) – Tiêu chuẩn IEC tiếng việt có nghĩa là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. IEC là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế cho kỹ thuật điện;
 • Bộ khoa học Công nghệ đã ban hành một số tiêu chuẩn TCVN tuân thủ tiêu chuẩn IEC để chuyển dịch thành Tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN).

  Hiện nay, các tiêu chuẩn điện kỹ thuật của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn IEC tiếng việt gồm có:

  – Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà: TCVN 7447:2004 (IEC 60364-1:2001).

  – Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống quá dòng: TCVN 7447-4-43:2004 (IEC 60364-4-41:2001).

  – Dây trần sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm: TCVN 6483:1999 (tương ứng với IEC 61089 hoặc IEC 1089).

  – Phương pháp thử với vật liệu cách điện và vỏ bọc: TCVN 6614:2000 (tương ứng với IEC 60811 hoặc IEC 811).

II: Các yêu cầu khi công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn tccs do cơ sở xây dựng không được trái với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. TCCS của cơ sở phải được công bố và khách hàng chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn cơ sở đã công bố tiêu chuẩn áp dụng;

– Quyết định ban hành Tiêu chuẩn cơ sở thực phẩm là bằng chứng cho việc cam kết tuân thủ của lãnh đạo doanh nghiệp, TCCS phải có số ký hiệu riêng và có thông tin thể hiện số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà khách hàng đã tham chiếu để xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở;

– Tất cả các chỉ tiêu (loại A, B, C) đã được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến sản phẩm đăng ký chứng nhận hợp quy phải được cơ sở tuân thủ và thể hiện đầy đủ trong Tiêu chuẩn cơ sở;

 1. Biểu mẫu
 2. Quyết định ban hành Tiêu chuẩn cơ sở (theo yêu cầu tại mục 1 Chương IV, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN);
 3. Mẫu Tiêu chuẩn cơ sở được thiết kế dựa trên sự tham khảo các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở và quốc gia.
 4. Quy trình xây dựng (Tham chiếu Chương IV, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN):
 5. Yêu cầu và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thực phẩm.

>>> Tham khảo: Quy định về công bố chất lượng sản phẩm

III: Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cơ sở

1.1.1. Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

công bố tiêu chuẩn cơ sở
Công bố tiêu chuẩn cơ sở

1.1.2. Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

IV: Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở.

Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

V: Loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Loại tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể gồm các loại sau: 

– Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;

– Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn;

– Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản;

– Tiêu chuẩn quá trình;

– Tiêu chuẩn dịch vụ;

– Tiêu chuẩn môi trường.

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

– Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

– Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành

VI: Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS. Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

VII: Thể hiện nội dung và trình bày tiêu chuẩn cơ sở

Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:

– Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:)và được đặt sau ký hiệu TCCSv;

– Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 27:2006/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 27, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2006.

Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau:

– Mục lục;

– Phần thông tin mở đầu;

– Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);

– Phần thông tin bổ sung.

Khuôn khổ, mẫu trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn cơ sở có thể tham khảo TCVN 1-2 về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. 3.3.3. Tiêu chuẩn cơ sở cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa.

Tiêu chuẩn cơ sở có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn.

Các trang của TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, huỷ bỏ hoặc thay thế nội dung. Tiêu chuẩn cơ sở có thể có tờ bìa hoặc không có tờ bìa.

Căn cứ hướng dẫn chung này, các cơ sở tổ chức xây dựng các quy trình, hướng dẫn cụ thể về xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với điều kiện, quy mô của cơ sở.

Liên hệ với LegalZone ngay để được tư vấn cụ thể chi tiết về công bố tiêu chuẩn cơ sở tại hotline: 0888889366 hoặc Email: Support@legalzone.vn.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Công bố tiêu chuẩn cơ sở
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh