Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp

Nội dung chính của bài viết

Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp 3

h2>

Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp theo Luật đầu tư 2020 ( update tháng 10 năm 2021)

Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp luôn là tâm điểm được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới và mở cửa thị trường đón nhận các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế, trong đó có hoạt động mua phần vốn góp trong khu công nghiệp. Hôm nay, công ty Luật Legalzone sẽ gửi tới bạn đọc bài viết chi tiết về  mua phần vốn góp trong khu công nghiệp. 

1. Căn cứ pháp lý thực hiện mua phần vốn trong khu công nghiệp

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu…
Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh...
Công văn 324/BKHĐT-PC năm 2021 về triển khai thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Công văn 8909/BKHĐT-PC năm 2020 về triển khai thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

2. Mua phần vốn góp là gì?

Trong phạm vi Luật đầu tư 2020: Mua phần vốn góp là một trong những hình thức đầu tư. Theo đó nhà đầu tư mua phần vốn trong tổ chức kinh tế khác theo các hình thức mua một phần hoặc toàn bộ vốn.

Trong thực tế Mua phần vốn góp được gộp chung với các hình thức khác tại điều 26 luật đầu tư như Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế

3. Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp theo luật đầu tư 2020 khác gì so với luật đầu tư 2014

 Luật đầu tư 2014 quy định việc mua phần vốn góp như sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phn, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau:
  •  Việc góp vốn, mua cổ phần, phn vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.

Luật đầu tư 2020 quy định việc nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp trong khu công nghiệp có một số điểm khác biệt như sau:

  • Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.
  • Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  •  Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  •  Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
  •  Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp

Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp 2

4. Cơ quan đăng ký đầu tư là gì?

Khoản 2 điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định ” Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.” 

Theo đó Cơ quan đăng lý đầu tư trong khu công nghiệp là Ban quản lý các khu công nghiệp tinh, thành phố.

5. Thủ tục mua phần vốn góp trong khu công nghiệp

Thủ tục Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ về Ban Quản lý các KCN tỉnh Thành phố.

– Bước 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh Thành phố ban hành văn bản chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Cách thức thực hiện: a) Nộp hồ sơ:

– Thông qua hệ thống bưu chính;

– Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Thành phố;

– Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ của Legalzone

b) Trả kết quả:

– Thông qua hệ thống bưu chính;

– Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Thành phố.

Thành phần hồ sơ: – Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần;

phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn;

mua cổ phần, mua phần vốn góp trong khu công nghiệp

– Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

– Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2020). Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc kê khai.

Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Thành phố.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) thực hiện mua phần vốn góp trong khu công nghiệp
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước;

ngoài theo Mẫu II.5 ban hành kèm theo văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư

Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo Mẫu I.5 ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: – Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư năm 2020;

– Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020;

– Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý của TTHC: – Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

– Văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư

Trên đây là bài viết của Công ty Luật Legalzone về chủ đề Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp.

Truy cập Thutucphapluat.vn của Công ty Luật Legalzone để cập nhật được nhiều thông tin pháp lý hữu ích.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua: CÔNG TY LUẬT LEGALZONE

Hotline: 0888889366
Email: Support@legalzone.vn

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Mua phần vốn góp trong khu công nghiệp
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh