Nghị quyết 32/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2021 do Chính phủ ban hành

Nội dung chính của bài viết

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 32/NQ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HẠN MỨC BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ VÀ HẠN MỨC VAY VỀ CHO VAY LẠI NĂM 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 18/TTr-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2021 về việc hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính phủ thống nhất phê duyệt hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2021 theo đề nghị của Bộ Tàchính tại văn bản số 18/TTr-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2021 nêu trên.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện trong kế hoạch vay trả nợ công năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
– Ngân hàng Nhà nước VN;
– Ngân hàng Phát triển VN;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg;
các Vụ: PL, QHQT, TH;
– Lưu: VT
, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh