Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp mới nhất

Nội dung chính của bài viết

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp mới nhất. Trình tự xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp.

Thứ  nhất, thế nào là khu công nghiệp

Khái niệm khu công nghiệp được quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2014 như sau: Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý trong một vùng lãnh thổ xác định nhằm chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp tại khu vực đó. Một số khu công nghiệp ở nước ta hiện nay: Khu công nghiệp Cửa Lò – Nghệ An, khu công nghiệp Đông Anh – Hà Nội.

Như vậy đầu tư vào khu công nghiệp bao gồm đầu tư sản xuất công nghiệp hoặc đầu tư thực hiện các dịch vụ sản xuất cho công nghiệp trong một khu công nghiệp được Chính phủ thành lập. Để đầu tư vào khu công nghiệp thì chủ đầu tư, doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận thông tin đăng ký về dự án đầu tư của nhà đầu tư.

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp là hoạt động chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định gia tăng thời hạn đầu tư vào khu công nghiệp so với thời hạn đầu tư được đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư ban đầu. Theo đó thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp, chủ đầu tư đã có dự án đầu tư đang hoạt động trong khu công nghiệp đó và có nhu cầu tiếp tục hoạt động đầu tư sau khi hết thời hạn đầu tư.

Thứ hai, thời hạn đầu tư vào khu công nghiệp

Thời hạn đầu tư làm căn cứ để xác định thời điểm gia hạn đầu tư được quy định tại Điều 43 Luật đầu tư 2014  trong đó đầu tư vào khu công nghiệp có thời hạn không quá 50 năm. Trường hợp đầu tư vào khu công nghiệp tại vùng được công nhận là vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư cao mà quá trình thu hồi vốn đầu tư chậm thì pháp luật về đầu tư cho phép gia hạn thêm nhưng tổng thời hạn không được quá 70 năm.

Thứ ba, hồ sơ xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp mới nhất

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Đầu tư 2014 bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Văn bản đề nghị, xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp;

Lưu ý văn bản đề nghị chủ đầu tư áp dụng mẫu theo quy định của pháp luật.

– Quyết định về việc tiếp tục dự án đầu tư khi hết hạn đầu tư của nhà đầu tư;

– Báo cáo tài chính 02 năm và các báo cáo tài chính liên quan gần nhất và báo cáo tình hình triển khai hoạt động dự án đầu tư tính đến thời điểm đề nghị gia hạn dự án đầu tư vào khu công nghiệp;

– Đề xuất dự án đầu tư với các nội dung: tên chủ đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động bao gồm cả lao động Việt Nam và lao động nước ngoài nếu có, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động của dự án đầu tư, hiệu quả của dự ánđối với sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương và cả nước;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên, sơ đồ, xuất xứ của quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật và tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ chính;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất của dự án trong các giai đoạn tiếp theo; bản sao văn bản thỏa thuận, hợp đồng thuê địa điểm hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương nhằm xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm đầu tư trong khu công nghiệp;

– Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu nếu nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập/tài liệu khác nhằm xác nhận tư cách pháp lý nếu nhà đầu tư là tổ chức kèm văn bản ủy quyền trong trường hợp người được ủy quyền đi nộp hồ sơ.

Thứ tư, thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp

Được quy định tại Điều 28  Nghị định 118/2015/NĐ-CP thẩm quyền điều chỉnh gia hạn thời hạn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thuộc về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:

– Ban quản lý khu công nghệ được giao quyền quyết định việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp do mình quản lý.

– Sở kế hoạch đầu tư là cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp trong ba trường hợp sau:

+ Nếu dự án đó tiếp tục đầu tư trong phạm vi cả trong và ngoài khu công nghiệp;

+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại nơi chưa thành lập được Ban quản lý khu công nghiệp;

+ Dự án đầu tư vào khu công nghiệp tại nơi chưa thành lập được Ban quản lý khu công nghiệp.

Thứ năm, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp bao gồm các bước sau:

– Một là, chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp bao gồm các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, pháp luật đầu tư quy định chủ đầu tư có thể liên hệ với Ban quản lý của khu công nghiệp nơi mình đang đầu tư để được hướng dẫn và hỗ trợ trong giai đoạn này.

– Hai là, nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ, người có thẩm quyền nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý khu công nghiệp hoặc nơi tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đầy đủ các tài liệu theo quy định. Nếu hồ sơ gia hạn không đúng quy định thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

– Ba là, xem xét và giải quyết

+ Nếu thẩm quyền của Ban quản lý khu công nghiệp: Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp được chuyển đến Phòng Quản lý đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp để xem xét, thẩm tra hồ sơ, lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Nếu đủ điều kiện trình Ban quản lý ký quyết định gia hạn và tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nếu cần thiết cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho chủ đầu tư.

+ Nếu thẩm quyền của Sở kế hoạch và đầu tư: Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn để xem xét, thẩm tra và trình Giám đốc Sở ra quyết định.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện gửi trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư kèm văn bản nếu rõ lý do.

– Bốn là, trả kết quả

Đến ngày hẹn trên giấy biên nhận, chủ đầu tư, người được ủy quyền đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý khu công nghiệp hoặc nơi tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế oạch và đầu tư để nhận kết quả như đã nếu ở bước 3.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Webside: http://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

http://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp mới nhất
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh