Doanh nghiệp cần bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ những gì

Doanh nghiệp cần bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ những gì?

Hàm lượng trí tuệ trong chỉ số tăng trưởng GDP tăng nhanh, sẽ tạo ra một phong trào thi đua lao động sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến – sáng chế ở cơ sở, nâng cao dân trí bằng việc bảo hộ bản quyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ. Ðó chính là con đường duy nhất giúp các nước nghèo thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Đọc tiếp

Dịch vụ pháp lý liên quan đến tranh chấp thương mại

Dịch vụ pháp lý liên quan đến tranh chấp thương mại của Công ty luật TNHH Legalzone gồm: hướng dẫn, đưa ra các ý kiến pháp lý cho khách hàng cần tư vấn về các vướng mắc pháp luật thương mại, các tranh chấp thương mại, thương lượng, thống nhất hưởng giải quyết tranh chấp thương mại… nhằm giúp khách hàng có thể ứng xử phù hợp với pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đọc tiếp