Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Nhiều cá nhân, tổ chức có hành vi sử dụng công khai, thậm chí cả việc Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, gây ra nhiều tranh cãi, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, thu nhập của cá nhân, tổ chức tạo ra sở hữu công nghiệp