Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH

mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH – Nội dung gồm thông tin về công ty, thông tin, quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan. Dưới đây là mẫu quyết định bổ nhiệm để bạn tham khảo, tìm hiểu và đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp mình.

quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh

CÔNG TY TNHH..                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ————-                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số …… /QĐ – BONHIEM

………….., ngày      tháng     năm …..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty ……. về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

 – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

–  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty ……….

Đối với:

Ông…………………………..  Giới tính: Nam

Sinh ngày: ……………….. Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Và là người tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội

đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

– Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của

công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên

– Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể

cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc

– Tuyển dụng lao động

– Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty.

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty. Trừ

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty.

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty.

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên.

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh

doanh.

 2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán. Vì

lợi ích chung hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu

lợi riêng cho bản thân, cho người khác. Không được tiết lộ bí mật của Công

ty, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên chấp thuận.

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác

đến hạn phải trả. Thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả

Hội đồng thành viên Công ty và chủ nợ biết.

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên

của Công ty. Kể cả cho người quản lý.

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không

thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này. Kiến nghị biện pháp khắc phục

khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Ông……….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi Nhận:                                                                    T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                                                                                  CHỦ TỊCH

– Như Điều 1

– Lưu VP


Mọi chi tiết xin liên hệ

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký