Mobile Menu

Người đại điện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH

Nội dung bài viết

Người đại diện theo pháp luật có vai trò quan trọng trong các hoạt động của Doanh nghiệp. Do đó, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng có những quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH. Dưới đây hãy cùng Legalzone tìm hiểu rõ các quy định về người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH nhé.

Người đại điện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH

Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật là gì?

Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: ”  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH có quyền, trách nhiệm thực hiện các công việc phát sinh thông thường của doanh nghiệp. Thay mặt công ty trước cơ quan có thẩm quyền, thực hiện các công việc hoặc  ủy quyền cho các cá nhân tổ chức khác giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp.

 Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

Đặc điểm của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Về số lượng người đại diện theo pháp luật, hiện nay công ty cổ phần và công ty TNHH có thể có từ một tới nhiều người đại diện theo pháp luật, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định rõ tại điều lệ doanh nghiệp.  Trong khi  theo quy định của Luật doanh nghiệp cũ 2005 quy định về việc mỗi doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật.  Đây được xem là điểm đổi mới tiến bộ của Luật doanh nghiệp 2020 so với luật doanh nghiệp 2005  bởi vì điều này đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, sự linh động trong quá trình kinh doanh, đáp ứng kịp thời trong quá trình cần thiết nếu người đại diện duy nhất, vắng mặt, mất tích hay chết.

Theo quy định của pháp luật vì vai trò quan trọng của người đại diện theo pháp luật nên các doanh nghiệp luôn phải đảm bảo có mặt người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam, trong đó đối với các doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì  theo quy định doanh nghiệp đó luôn phải bảo đảm có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam để giải quyết công việc của công ty trong thời gian này, nếu như doanh nghiệp đó chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo người đại diện theo pháp luật phải cư trú ở Việt Nam và trong trường hợp người này xuất cảnh ra khỏi Việt Nam thì phải có văn bản ủy quyền cho một người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người này tại Việt Nam và trong thời gian ủy quyền này người đại diện theo pháp luật vẫn phải có những trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công ty theo quy định của luật. Nếu trong thời gian người đại diện theo pháp luật chưa quay về Việt Nam nhưng thời hạn trên giấy ủy quyền đã hết và không có một giấy ủy quyền nào khác thay thế thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu trong trường hợp những doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người đại diện này không có mặt tại Việt Nam trên 30 ngày mà không có giấy ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong thời gian vắng mặt hoặc trong trường hợp người đại diện theo pháp luật bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật doanh nghiệp cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian tạm thời trước khi có quyết định chính thức. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu người đại diện theo pháp luật của công ty bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hay người này đang trong quá trình bị tạm giam hoăc đã bị kết án tù theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định tại điều 13 Luật doanh nghiệp 2020.

Theo đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiện thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong phạm vi cho phép để mang lại và đảm bảo những lợi ích hợp pháp và tốt nhất của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải có trách nhiệm trung thành với lợi ích của doanh nghiệp với định hướng và kế hoạch của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật tuyệt đối không sử dụng thông tin, bí mật, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệptự tiện tiết lộ ra bên ngoài khi chưa được cho phép, hoặc sử dụng những thông tin mật của doanh nghiệp để trục lợi riêng;  sử dụng dụng quyền hạn của mình để trục lợi cho bản thân hoặc sử dụng tài sản của công ty để phục vụ lợi ích cho các tổ chức, cá nhân khác nằm ngoài phạm vi quyền hạn của mình được trao quyền. Người đại diện theo pháp luật phải có trách nhiệm cung cấp đủ thông tin, kịp thời đầy đủ thông tin chính xác về cá nhân của người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan của người đại diện theo pháp luật làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác cho doanh nghiệp họ đang làm việc được biết. Trong trường hợp với những quyết định của họ dẫn tới những thiệt hại cho doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm.

Trên đây là những chia sẻ của Legalzone về các quy định về người đại điện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH. Quý khách hàng có thắc mắc và nhu cầu tư vấn có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Legalzone để được hỗ trợ các vấn đề về doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ…

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top