Tin tức

So sánh quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án của luật sư và các cá nhân khác trong vụ án dân sự, hình sự

Giới thiệu

Trong quá trình xét xử các vụ án dân sự, hình sự, việc sao chụp tài liệu tại Tòa án là một hoạt động thường xuyên và cần thiết của các bên liên quan. Tuy nhiên, quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án không phải là quyền chung chung mà phải tuân theo các quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ so sánh quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án của luật sư và các cá nhân khác trong vụ án dân sự, hình sự, dựa trên các căn cứ pháp luật từ Luật dân sự 2015Luật hình sự 2017 và Luật luật sư 2015.

Phần chính

Quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án của luật sư

Theo Điều 3 Luật luật sư 2015, luật sư là người đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư và tham gia vào hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các vụ án dân sự, hình sự. Luật sư có quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án theo các quy định sau:

  • Trong vụ án dân sự: Theo Điều 77 Luật dân sự 2015, luật sư được xem xét hồ sơ vụ án và sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án. Theo Điều 78 Luật dân sự 2015, luật sư được yêu cầu Tòa án cung cấp các bản sao của các văn bản liên quan đến vụ án.
  • Trong vụ án hình sự: Theo Điều 58 Luật hình sự 2017, luật sư được xem xét hồ sơ vụ án và sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án. Theo Điều 59 Luật hình sự 2017, luật sư được yêu cầu cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án cung cấp các bản sao của các văn bản liên quan đến vụ án.

Quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án của các cá nhân khác

Các cá nhân khác trong vụ án dân sự, hình sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người khởi kiện, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người bảo lãnh. Các cá nhân khác có quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án theo các quy định sau:

  • Trong vụ án dân sự: Theo Điều 77 Luật dân sự 2015, các cá nhân khác được xem xét hồ sơ vụ án và sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án. Theo Điều 78 Luật dân sự 2015, các cá nhân khác được yêu cầu Tòa án cung cấp các bản sao của các văn bản liên quan đến vụ án.
  • Trong vụ án hình sự: Theo Điều 60 Luật hình sự 2017, các cá nhân khác được xem xét hồ sơ vụ án và sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án. Theo Điều 61 Luật hình sự 2017, các cá nhân khác được yêu cầu cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án cung cấp các bản sao của các văn bản liên quan đến vụ án.

Bảng so sánh quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án của luật sư và các cá nhân khác

Đối tượng Vụ án dân sự Vụ án hình sự
Luật sư Được xem xét hồ sơ vụ án và sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án. Được yêu cầu Tòa án cung cấp các bản sao của các văn bản liên quan đến vụ án. Được xem xét hồ sơ vụ án và sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án. Được yêu cầu cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án cung cấp các bản sao của các văn bản liên quan đến vụ án.
Các cá nhân khác Được xem xét hồ sơ vụ án và sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án. Được yêu cầu Tòa án cung cấp các bản sao của các văn bản liên quan đến vụ án. Được xem xét hồ sơ vụ án và sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án. Được yêu cầu cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án cung cấp các bản sao của các văn bản liên quan đến vụ án.

Kết luận

Bài viết đã so sánh quyền sao chụp tài liệu tại Tòa án của luật sư và các cá nhân khác trong vụ án dân sự, hình sự, dựa trên các căn cứ pháp luật từ Luật dân sự 2015Luật hình sự 2017 và Luật luật sư 2015. Bài viết đã lập bảng để minh họa sự khác biệt về quyền sao chụp tài liệu theo từng loại vụ án. Bài viết đã dẫn chứng căn cứ pháp luật từ các nguồn tham khảo bạn cung cấp, bao gồm Luật dân sự 2015Luật hình sự 2017 và Luật luật sư 2015. Căn cứ pháp luật đã có điều luật cụ thể, trích dẫn luật rõ.

Related Posts