Tag: luật đầu tư

Luật Đầu tư năm 2020

https://legalzone.vn/thu-tuc-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-tu-2020-moi-nha/ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06...

Nội dung nổi bật

Hiện tượng suy thoái môi trường

Hiện nay hành tinh xanh đang kêu cứu, do tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường ngày càng gay gắt. Vấn đề suy thoái môi trường ngày càng được quan tâm và chú ý nhiều hơn.