Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

8589cf77-d50c-4281-8ecc-450ef5071fc6_

Năm 2021 pháp luật Việt Nam có rất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư; trong các ngành kinh tế tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, khi tiến hành đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài cần tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật hiện hành. Để đảm bảo các điều kiện tối ưu nhất khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Legalzone mời bạn đọc tìm hiểu về “Tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài”

Khái niệm vốn điều lệ:

Vốn điều lệ là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong 1 thời hạn nhất định; và được ghi vào điều lệ công ty.

Doanh nghiệp có quyền điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thay đổi cơ cấu góp vốn trong công ty. Tuy nhiên mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hình thức tăng vốn; thủ tục tăng vốn khác nhau; đặc biệt đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

Kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư

Căn cứ khoản 1 điều 38 nghị định 31/2021/NĐ-CP; nhà đầu tư cần kê khai trực tuyến về thông tin dự định điều chỉnh Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trước 15 ngày khi nộp hồ sơ điều chỉnh. Địa chỉ website hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Thủ tục; quy trình tăng vốn điều lệ của các NĐT hiện hữu trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức; hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của NĐT gồm ít nhất 1 trong các tài liệu sau:
   • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
   • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
   • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
   • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
   • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2: Thực hiện góp vốn điều lệ

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện góp vốn đầu tư (phần vốn bổ sung thêm) theo đúng thời hạn quy định trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Bước 3: Tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với CTY TNHH 1 ; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với CTY TNHH 2 TV trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
Tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tăng vốn điều lệ của các nhà đầu tư góp vốn mới vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của các nhà đầu tư góp vốn mới vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung:
  • Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà NĐT nước ngoài dự kiến góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp.
  • Ngành, nghề kinh doanh.
  • Danh sách chủ sở hữu; thành viên; cổ đông sáng lập; danh sách chủ sở hữu; thành viên; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
  • Giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
  • hông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có).
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp:
  • Hộ chiếu (nếu là cá nhân);
  • Giấy phép kinh doanh / tài liệu tương đương và Hộ chiếu của người được ủy quyền quản lý phần vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp giữa NĐT nước ngoài và tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp hoặc giữa NĐT nước ngoài với cổ đông/thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp nếu tổ chức kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ.

Bước 2: Thực hiện góp vốn điều lệ của các nhà đầu tư mới

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện góp vốn đầu tư (phần vốn bổ sung thêm) theo đúng thời hạn quy định trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Bước 3: Tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với CTY TNHH 2TV ; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với CTY TNHH 2T;, công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh; trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi; không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 4: Tăng vốn điều lệ công ty có vốn nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thêm nhà đầu tư góp vốn mới

Hồ sơ cần cung cấp:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cơ quan thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lưu ý khi tăng vốn điều lệ cho công ty 100% vốn nước ngoài

Đối với công ty có vốn nước ngoài thì phức tạp hơn một chút. Trường hợp này chia ra hai dạng như sau:

Trường hợp công ty vốn nước ngoài không có giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp này do các trường hợp mua lại vốn góp; cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với các tổ chức kinh tế đã được thành lập ở Việt Nam trước đó. Trường hợp này sẽ cần làm thủ tục xin góp thêm vốn bên phòng đầu tư, sau đó sẽ làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.

Trường hơp công ty có vốn nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp này sẽ làm qua 2 bước, một là điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bên phòng đầu tư; bước 2 sẽ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh do tăng vốn.

>>>Tham khảo thêm về Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài viết về Tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài của công ty Luật Legalzone. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tham khảo các thủ tục trên trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

https://thutucphapluat.com/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzon

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký