Công văn 1154/TTg-NN 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án tỉnh Hưng Yên

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1154/TTg-NN

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

     

 

Kính gửi:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

­

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3875/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 32,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án phải đảm bảo đúng thẩm quyền, thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật đất đai và quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Vụ CN;

– Lưu: VT, NN (3)THUY

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

[daky]

Lê Văn Thành

 

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available