Mobile Menu

Công văn 1260/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Cầu Cửa Lục 3, Quảng Ninh

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1260/TTg-NN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
29/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giao thông , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Văn Thành
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________

Số: 1260/TTg-NN

V/v: Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Cầu Cửa Lục 3, tỉnh Quảng Ninh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

     Hà Nội, ngày  29  tháng  9 năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5697/BNN-TCLN ngày 09 tháng 9 năm 2021 về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Cầu Cửa Lục 3, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 2,78 ha rừng tự nhiên, ngập mặn thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, tại Tiểu khu 89, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để thực hiện Dự án Cầu Cửa Lục 3, tỉnh Quảng Ninh như Báo cáo thẩm định và đề xuất, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5697/BNN-TCLN ngày 09 tháng 9 năm 2021.

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật thông tin về nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) và loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất), tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu, kết quả thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; việc quyết định cho phép chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng được nêu ở mục 1 văn bản này chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19, 23 Luật Lâm nghiệp và quy định của pháp luật liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai Dự án nêu trên.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;

– Các Bộ: GTVT, KHĐT, TNMT, CA;

– VPCP: BTCN, các PCN,  các Vụ: PL, CN;

– Lưu: VT, NN (02) KH.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[da

 

 

Lê Văn Thành

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top