Mobile Menu

Công văn 2883/LĐTBXH-BVCSTE 2016 về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2016

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số hiệu:
2883/LĐTBXH-BVCSTE
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
03/08/2016
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đào Hồng Lan
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-
Số: 2883/LĐTBXH-BVCSTE
V/v: Tổ chức Tết Trung thu năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em là hoạt động mang tính truyền thống và là phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Với mong muốn toàn xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho trẻ em và tạo điều kiện cho mọi trẻ em được vui Tết Trung thu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành triển khai các hoạt động sau:
1. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu bảo đảm tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sinh động, hấp dẫn để thu hút nhiều trẻ em tham gia, đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc.
2. Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để bảo đảm cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em ở vùng biên giới, biển đảo, vùng kinh tế khó khăn, được vui Tết Trung thu an toàn, lành mạnh.
3. Tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.
4. Tham gia vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại cộng đồng; thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em ở vùng biên giới, biển đảo, vùng kinh tế khó khăn.
5. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường truyền thông về Luật trẻ em năm 2016, xây dựng môi trường sống an toàn, phòng, chống, tai nạn, thương tích trẻ em.
6. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2016 cho trẻ em tại địa phương.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên.
Trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, Cục BVCSTE (p.PTTG).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Hồng Lan

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top