Công văn 5142/BYT-MT cách ly y tế với người nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 5142/BYT-MT
V/v Thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không QT Vân Đồn

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 08/6/2021: giao Bộ Y tế phối hợp với các Bộ liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt nam (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn) tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện Hướng dẫn áp dụng trong phạm vi cả nước.

Ngày 25/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3092/QĐ-BYT về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh”. Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) kính đề nghị các Bộ, UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai các nội dung sau:

1. Bộ Ngoại giao

– Thông báo cho Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Ninh và các Bộ liên quan về chuyến bay sẽ nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn-Quảng Ninh, danh sách người nhập cảnh theo kế hoạch được phê duyệt để triển khai thực hiện.

– Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn.

– Thông báo cho cơ quan mời đón khách ngoại giao, công vụ các địa điểm cách ly y tế đối với khách ngoại giao công vụ đã được UBND cấp tỉnh thống nhất để cập nhật lên trang web http://tokhaiyte.vn hoặc VHD.

– Thông báo cho UBND cấp tỉnh về các khách ngoại giao cao cấp được cách ly tại nơi lưu trú để UBND cấp tỉnh bố trí cán bộ theo dõi, giám sát và cập nhật lên trang web http://tokhaiyte.vn hoặc VHD.

– Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để thông báo và hướng dẫn cho người nhập cảnh thực hiện theo Hướng dẫn; thông báo cho công dân Việt Nam trước khi nhập cảnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nước sở tại.

– Thống nhất với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh về địa điểm cách ly y tế tập trung cả dân sự và quân đội quản lý và chỉ đạo cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cập nhật lên trang web http://tokhaiyte.vn.

– Triển khai các nội dung theo phân công tại Hướng dẫn.

2. Bộ Giao thông Vận tải

– Chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thí điểm Hướng dẫn tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh;

– Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải xác định các điểm hoặc trạm dừng nghỉ trên đường vận chuyển người cách ly đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, lựa chọn các hãng vận chuyển hành khách có sử dụng công nghệ thông tin và cập nhật lên trang web http://tokhaiyte.vn;

– Thông báo cho Hãng hàng không về danh sách người nhập cảnh về cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;

– Phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố liên quan tổ chức tiếp nhận vận chuyển người hoàn thành cách ly y tế tập trung về cách ly y tế/theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú;

– Triển khai các nội dung theo phân công tổ chức thực hiện tại Hướng dẫn.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

– Chỉ đạo cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh các quy định tại Hướng dẫn; xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho tất cả các đối tượng tham gia triển khai thí điểm Hướng dẫn;

– Thông báo cho UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Quốc phòng về các hãng vận chuyển hành khách có sử dụng công nghệ thông tin để tham gia triển khai thí điểm Hướng dẫn;

– Triển khai các nội dung theo phân công tổ chức thực hiện tại Hướng dẫn.

4. Bộ Quốc phòng

– Bố trí và chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý tham gia, phối hợp triển khai Hướng dẫn;

– Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý.

– Triển khai các nội dung theo phân công tổ chức thực hiện tại Hướng dẫn.

5. Bộ Công an

– Chỉ đạo công an các cấp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do dân sự quản lý, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người nhập cảnh;

– Triển khai các nội dung theo phân công tổ chức thực hiện tại Hướng dẫn.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

– Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thí điểm Hướng dẫn;

– Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thực hiện cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh lên trang web http://tokhaiyte.vn;

– Cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web http://tokhaiyte.vn đối với nhng đối tượng do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

– Căn cứ vào đăng ký cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, thông báo cho UBND các tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp triển khai Hướng dẫn;

– Phối hợp chặt ch với các Bộ liên quan để triển khai thí điểm Hướng dẫn.

– Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Cục YTDP, KCB; VPB; Vụ TTTĐKT; Viện VSDTTW;
– Sở Y tế, CDC, TT KDYTQT tỉnh Quảng Ninh;
– Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available