Công văn 6022/VPCP-KGVX 2021 báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Các Bộ: YT, NNPTNT;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

  Trợ lý TTg, các Vụ: NN, CN, KTTH;

  Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[daky]

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần