Mobile Menu

Công văn 6022/VPCP-KGVX 2021 báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Các Bộ: YT, NNPTNT;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

  Trợ lý TTg, các Vụ: NN, CN, KTTH;

  Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[daky]

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top