LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Công văn 6362/VPCP-CN 2021 điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp máy biến áp 220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, Gia Lai

Công văn 6362/VPCP-CN 2021 điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp máy biến áp 220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, Gia Lai
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành:
Loại văn bản:
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 6362/VPCP-CN

V/v điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp của máy biến áp 220 kV thuộc trạm biến áp nâng áp 35/220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, tỉnh Gia Lai.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

 

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5430/BCT-ĐL ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp của máy biến áp 220 kV thuộc trạm biến áp nâng áp 35/220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 1630/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện rà soát chung đối với các dự án điện gió và lưới điện đấu nối được bổ sung vào Quy hoạch điện VII; xem xét, quyết định các nội dung điều chỉnh, bổ sung các thông số kỹ thuật của hạng mục lưới điện đấu nối theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1630/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 2020 nêu trên để quyết định việc điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp của máy biến áp 220 kV thuộc trạm biến áp nâng áp 35/220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, tỉnh Gia Lai như báo cáo tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c);

– UBND tỉnh Gia Lai;

– Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, KTTH, KGVX;

– Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[daky]

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account