LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Công văn 6447/VPCP-NN 2021 về tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Công văn 6447/VPCP-NN 2021 về tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành:
Loại văn bản:
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 6447/VPCP-NN

V/v tình hình HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9  năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;

– Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Về Báo cáo tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5180/BKHĐT-HTX ngày 06 tháng 8 năm 2021), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có ý kiến chỉ đạo, như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a)  Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tiến hành việc đăng ký và tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; các hợp tác xã không hoạt động nhưng chưa tiến hành giải thể theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định pháp luật có liên quan;

b) Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải thể dứt điểm đối với các hợp tác xã đã đăng ký nhưng không hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2023;

c) Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 chưa phù hợp với thực tiễn về giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã trong các trường hợp: (i) Thủ tục thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc; (ii) Hợp tác xã bị mất, thất lạc con dấu trong quá trình tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai của các hợp tác xã ngừng hoạt động, tạo cơ sở cho việc giải thể.

3. Liên minh hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã trong việc đăng ký, tổ chức lại theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; giải thể hợp tác xã không hoạt động, hoạt động yếu kém không hiệu quả tại các địa phương. Động viên, khích lệ các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã tự giác thực hiện đúng quy định pháp luật về hợp tác xã và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cân đối, bố trí nguồn lực và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc đăng ký, tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021 2023, mà cụ thể là xây dựng phương án giải thể dứt điểm 50% tổng số hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn thuộc diện vướng mắc có thể xử lý ngay theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kết quả xử lý về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTgCP, PTTgCP Lê Minh Khái;

– Ban Kinh tế Trung ương;

– Các Bộ: NN&PTNT, TC, CT, XD, GTVT;

– Các Thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát

  triển KTTT, HTX;

– Cục Phát triển HTX (Bộ KH&ĐT);

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

  Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, thư ký Phó TTgCP

   Lê Minh Khái, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;

– Lưu: VT, NN (2), H.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

[daky]

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account