Công văn 6791/SYT-NVY TP.HCM 2021 khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

______

Số: 6791/SYT-NVY
V/v:
Khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 

Sở Y tế tiếp nhận công văn số 7820/BYT-DP ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19.

Trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, việc đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người dân nhằm tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh.

Căn cứ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine AstraZeneca mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4-12 tuần sau mũi 1.

Sở Y tế đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng: đối với người tiêm mũi 1 bằng loại vaccine AstraZeneca, thời gian khoảng cách tiêm mũi 2 bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer sau thời gian tối thiểu là 6 tuần.

Nếu được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép áp dụng khoảng cách tiêm mũi 2 như trên, Sở Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng, khi thực hiện tiêm vaccine mũi 2 bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer cho những người đã được tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca phải thông tin đầy đủ, giải thích rõ hiệu lực bảo vệ theo các thời điểm tiêm mũi 2, tính an toàn về khoảng cách tiêm mũi 2 để người dân biết và đồng thuận tham gia.

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

(Đính kèm Công văn số 7820/BYT-DP ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19)./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc Sở;

– Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng

 

 

 

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 7820/BYT-DP
V/v: Khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID- 19

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Y tế nhận được Công văn số 8758/UBND-VHXH ngày 3/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Công văn số 6530/SYT-NVY ngày 12/9/2021 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất việc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 đối với người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca. Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vắc xin Astrazeneca, sau khi tiêm mũi 1, từ ngày thứ 22 hiệu lực bảo vệ của vắc xin đạt 69,2%; sau khi tiêm mũi 2 dưới 6 tuần đạt 55,1%, sau từ 6-8 tuần đạt 59,7% và sau 12 tuần đạt 80%. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4-12 tuần sau mũi 1; theo Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo khoảng cách giữa 2 mũi vắc xin này từ 8 đến 12 tuần; Bộ Y tế đã hướng dẫn tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca hoặc vắc xin do hãng Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca là sau 8-12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1 (tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 và Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế).

2. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố:

– Căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vắc xin mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca. Thời gian tối thiểu giữa hai mũi vắc xin phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với tình hình dịch bệnh, đáp ứng được công tác phòng chống dịch.

– Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chấp thuận rút ngắn thời gian khoảng cách giữa hai mũi tiêm, Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm và thông tin đầy đủ cho các đối tượng tiêm trước khi tiến hành tiêm chủng về hiệu quả, tính an toàn của việc rút ngắn thời gian khoảng cách để người dân biết và tham gia (nếu được đối tượng tiêm đồng thuận).

– Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện tiêm chủng và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (qua Cục Y tế dự phòng) theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng;
– Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur (để phối hợp);
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;
– Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

 Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần