LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Công văn 8374/VPCP-KTTH 2021 rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-19

Công văn 8374/VPCP-KTTH 2021 rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-19
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
8374/VPCP-KTTH
Ngày ban hành:
15/11/2021
Loại văn bản:
Công văn
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Văn phòng Chính phủ
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Mai Thị Thu Vân
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 8374/VPCP-KTTH

V/v rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

                                     

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12312/BTC-CST ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính và công văn số 12698/BTC-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các Thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ theo đề xuất của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4056/BTP-DSKT ngày 03 tháng 11 năm 2021.

2.  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

 Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                         

– Như trên;                                                         

– TTgCP, các PTTg (để b/c);

– VPCP:  BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP,

                   các Vụ: PL, CN, NN, TGĐ Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KTTH (3)Trang.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account