Công văn 8726/BYT-KCB 2021 chỉ định và thu phí xét nghiệm COVID-19

BỘ Y TẾ

_______

Số: 8726/BYT- KCB

V/v Chỉ định và thu phí xét nghiệm COVID-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
Tự do Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

–  Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành;

– Các cơ sở y tế tư nhân.

Hiện nay tình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, việc xét nghiệm để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là rất cần thiết, tuy nhiên theo phản ánh vẫn có tình trạng một số cơ sở chưa thực hiện đúng chỉ định và mức giá theo hướng dẫn. Để chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19, ngày 09/7/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 5452/BYT-KHTC gửi Thủ trưởng các đơn vị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 6665/VPCP-KGVX ngày 20/9/2021 về việc phản ánh của dư luận xã hội, yêu cầu có thông tin rõ ràng, minh bạch các quy định của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế đã ban hành công văn 8157/BYT-KHTC, ngày 28/9/2021 về việc chấn chỉnh thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong toàn ngành.

Ngày 10/10/2021, các phương tiện truyền thông, báo chí đưa tin: “Những bi kịch nơi buồng bệnh: Khi phí xét nghiệm COVID-19 còn đắt hơn tiền chạy thận” tại thành phố Hồ Chí Minh và một số phản ánh về việc thu phí xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trước tình hình như trên, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện ngay các công việc sau:

1. Rà soát toàn bộ và thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc thực hiện và thu phí xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở xét nghiệm COVID-19 trực thuộc.

2. Nghiêm túc thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không để tình trạng lạm dụng xét nghiệm, tạo gánh nặng cho người bệnh đặc biệt là người bệnh mạn tính phải điều trị dài ngày. Tổ chức phân luồng, cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 về việc rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô hấp tại cơ sở y tế để chỉ định xét nghiệm COVID-19.

3. Phối hợp với các cơ quan Bảo hiểm thực hiện minh bạch, đảm bảo chế độ cho người bệnh cần xét nghiệm COVID-19.

4. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế các khó khăn, vướng mắc (nếu có) bằng văn bản để kịp thời chỉ đạo và giải quyết.

5. Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện và thu phí xét nghiệm COVID-19, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) tại địa phương trước ngày 18/10/2021.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Phó TTCP Vũ Đức Đam (để b/c);

– Văn phòng Chính phủ (để b/c/);

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các Thứ trưởng (để p/h);

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h);

– VP Bộ, Vụ: KHTC, TTKT, YTDP, MTYT, BHYT, Thanh tra Bộ, Cục YTDP (để thực hiện);

– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available