LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 1934/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ tài chính triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản