LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản