Mobile Menu

Nghị quyết 123/NQ-CP 2021 ký Hiệp định giữa Việt Nam – Đan Mạch về hợp tác phát triển năng lượng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
123/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
06/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Ngoại giao , Công nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 123/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về Hợp tác phát triển trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại các Tờ trình số 4304/TTr-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2021, số 5886/BCT-TCNL ngày 24 tháng 9 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về Hợp tác phát triển trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025.

Điều 2.y quyền cho Lãnh đạo Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Đan Mạch.

Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Các đồng chí thành viên Chính phủ;

– Các Bộ: CT, NG, TP, TC;            

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

Trợ lý TTg,

Các Vụ: TH, PL, CN;

– Lưu: VT, QHQT (3). MH

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG PHÓ

 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top