Mobile Menu

Nghị quyết 132/NQ-CP 2021 kết quả xử lý dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
132/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
18/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Minh Khái
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 132/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Báo cáo về kết quả xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương

____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại văn bản số 1733/UBQLV-TH ngày 05 tháng 10 năm 2021;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Cơ bản đồng ý nội dung dự thảo Báo cáo về kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương để trình Quốc hội theo đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại văn bản nêu trên, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát kỹ, tiếp thu ý kiến kết luận của Ban cán sự đảng Chính phủ tại cuộc họp ngày 11 tháng 10 năm 2021, hoàn thiện dự thảo Báo cáo nêu trên và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo; gửi Bộ Công Thương dự thảo Báo cáo trên trong vòng 01 ngày sau ngày ký ban hành Nghị quyết.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trong trong vòng 01 ngày sau ngày ký ban hành Nghị quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Các đồng chí thành viên Chính phủ;

Văn phòng Quốc hội;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, TH;

Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top