Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

__________

Số: 39/2022/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi hỗ trợ Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1. Mức hỗ trợ: 80.000 đồng/người/tháng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

            Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dânh tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Hiệu lực thi hành

a) Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2022.

b) Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cho Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản./.

Nơi nhận:

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Chính phủ;

– Bộ Tài chính;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;

– Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

– Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;

– Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

– Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

– Các Sở, ban, ngành tỉnh;

– HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

– Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh;

– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Nghiêm

Scroll to Top