LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
77/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
12/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Chính sách
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Lưu Quang
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Giai đoạn 2023-2026, hoàn thành 16 Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền
Ngày 12/5/2023, Chính phủ đã ra Nghị quyết 77/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đó là:
– Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Phát huy vai trò của Chính phủ trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.
– Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
– Phát huy vai trò của Chính phủ trong xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
– Phát huy vai trò của Chính phủ trong hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
– Phát huy vai trò của Chính phủ trong tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Giai đoạn 2023-2026, các đơn vị thuộc Chính phủ có nhiệm vụ hoàn thành 16 Đề án về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới:
– Năm 2024, Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.
– Năm 2025, Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Nghị quyết 27-NQ/TW”.
– Năm 2026, Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng các cơ sở nghiên cứu pháp luật, phát triển khoa học pháp lý”.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Nghị quyết77/NQ-CP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản