Quyết định 1113/QĐ-KTNN phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

————-

Số: 1113/QĐ-KTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 28  tháng  6  năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ

của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

—————-

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-KTNN ngày 20/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1259/NQ-UBTVQH14 ngày 26/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;

Thực hiện kết luận của Ban cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 28/6/2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 439/TTr-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

1. Tổng Kiểm toán nhà nước

Phụ trách chung các lĩnh vực công tác trong toàn ngành; lãnh đạo Kiểm toán nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

– Công tác tổ chức cán bộ.

– Công tác phát triển Kiểm toán nhà nước theo Chiến lược.

– Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

– Công tác thi đua – khen thưởng.

– Công tác cải cách hành chính.

– Công tác đối ngoại của Kiểm toán nhà nước.

– Chỉ đạo về chủ trương, định hướng, yêu cầu, mục tiêu kiểm toán trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ quan đảng, cơ yếu và dự trữ quốc gia.

– Quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

– Những nhiệm vụ chiến lược, những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực và nhiệm vụ đột xuất khác.

– Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Kiểm toán nhà nước.

– Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

– Công tác đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước.

– Công tác tài chính – kế toán, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ.

– Công tác thông tin, tuyên truyền, quan hệ công chúng.

– Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Kiểm toán nhà nước.

– Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán nhà nước.

– Quan hệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Kiểm toán nhà nước.

– Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Trực tiếp làm nhiệm vụ Thủ trưởng cơ quan Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Kiểm toán nhà nước.

– Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II, Kiểm toán nhà nước khu vực VII, Kiểm toán nhà nước khu vực X, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành.

3. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

– Công tác kế hoạch, tổng hợp về hoạt động kiểm toán.

– Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổng hợp, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V, Kiểm toán nhà nước khu vực IV, Kiểm toán nhà nước khu vực VIII, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

4. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

– Công tác pháp chế.

– Công tác quốc phòng, dân quân tự vệ của Kiểm toán nhà nước.

– Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Trực tiếp làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước.

– Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib, Kiểm toán nhà nước khu vực I, Kiểm toán nhà nước khu vực III, Kiểm toán nhà nước khu vực XII, Trung tâm Tin học, Ban quản lý dự án công nghệ thông tin.

5. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

– Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy trình, chuẩn mực hồ sơ kiểm toán.

– Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân.

– Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Thanh tra Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, Kiểm toán nhà nước khu vực V, Kiểm toán nhà nước khu vực VI, Kiểm toán nhà nước khu vực IX.

6. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

– Công tác hợp tác quốc tế.

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học.

– Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

– Trực tiếp làm nhiệm vụ Người phát ngôn của Kiểm toán nhà nước.

– Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng khoa học của Kiểm toán nhà nước.

– Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, Kiểm toán nhà nước khu vực II, Kiểm toán nhà nước khu vực XI, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Báo Kiểm toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021. Quyết định này thay thế Quyết định số 1933/QĐ-KTNN ngày 30/12/2020 và Quyết định số 241/QĐ-KTNN ngày 08/3/2021 về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước. 

Điều 3. Tổng Kiểm toán nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Ban Bí thư Trung ương (để b/c);

– Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Sỹ Thanh

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available