Mobile Menu

Quyết đinh 1701/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án Kè bờ sông Cần Thơ vay vốn ODA

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1701/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
11/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1701/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè bờ sông Cần Thơ – Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6173/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 9 năm 2021 và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè bờ sông Cần Thơ – Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của AFD, với các nội dung sau đây:

1. Điều chỉnh vốn đầu tư cho Dự án:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 45.640.128 Euro, tương đương 1.095.363.057.520 đồng (tăng thêm 11.859.152 Euro, tương đương 284.619.637.520 đồng), trong đó:

– Vốn vay ODA: Điều chỉnh là 19.269.355 Euro, tương đương 462.464.513.000 đồng (giảm 299.645 Euro, tương đương 7.191.480.000 đồng).

– Vốn viện trợ không hoàn lại: Điều chỉnh là 333.333 Euro, tương đương 7.999.992.000 (tăng 33.333 Euro, tương đương 799.992.000 đồng).

– Vốn đối ứng: Điều chỉnh là 26.037.440 Euro, tương đương 624.898.552.520 đồng (tăng 11.825.819 Euro, tương đương 283.819.645.520 đồng). Phần vốn tăng thêm (283.819.645.520 đồng) được bố trí từ ngân sách của thành phố Cần Thơ.

2. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với vốn viện trợ không hoàn lại (33.333 Euro): Ngân sách Trung ương cấp phát 100% cho Dự án.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Gia hạn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ:

– Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ liên quan và tại Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành thủ tục phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án làm căn cứ để điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu; phối hợp với Bộ Tài chính hoàn tất hồ sơ xin gia hạn thời gian giải ngân vốn nước ngoài cho Dự án.

– Chịu trách nhiệm bố trí kịp thời, đủ vốn đối ứng, bảo đảm hoàn thành, kết thúc thực hiện Dự án trong năm 2023.

– Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm tương ứng của thành phố Cần Thơ theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với AFD và các cơ quan liên quan Việt Nam hoàn tất thủ tục gia hạn thời gian giải ngân cho Dự án trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, bảo đảm Dự án không bị ảnh hưởng, gián đoạn giải ngân vốn vay đã cam kết. 

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về kết luận tại Báo cáo thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– TTg, PTTg Phạm Bình Minh;

– VPCP: BTCN,

PCN Nguyễn Xuân Thành,

  các Vụ: KTTH, NN, PL, TH;

– Lưu: VT, QHQT (3).ĐT

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top