Quyết định 1737/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh nội dung chi của Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 03/6/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 1737/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh nội dung chi của Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11722/BTC-HCSN ngày 13 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung chi của số kinh phí 48.400 triệu đồng (Bốn mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng) đã bổ sung cho Bộ Y tế từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để mua 05 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 chuyển sang mua vỏ đựng oxy y tế và các vật tư đi kèm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11722/BTC-HCSN ngày 13 tháng 10 năm 2021.

Điều 2.

1. Các Bộ: Tài chính, Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

2. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

TTg, các PTTg;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: QHQT, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;

Lưu: VT, KTTH (2). G 9

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available