Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
_________

Số: 26/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 9 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-UBND NGÀY 31/5/2021 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 290/TTr-SKHĐT ngày 18/8/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 228/BC-STP ngày 05/7/2022, thực hiện Thông báo kết luận giao ban UBND tỉnh số 338/TB-UBND ngày 07/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2022.

2. Việc phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp
tỉnh;
– Các sở, ban, ngành cấp
tỉnh;
– Trung tâm Công báo – Tin học
tỉnh;
– Các PCVP UBND tỉnh;
– Lưu: VT, NL3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Sơn

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần