Quyết định 2690/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 Danh mục TTHC lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở hữu trí tuệ, Hoạt động KHCN

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số hiệu 2690/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Ngày ban hành: 21/09/2021
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Số công báo Đang cập nhật
Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Người ký Hồ Quang Bửu
Lĩnh vực Khoa học-Công nghệ , Hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

_________

Số: 2690/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Quảng Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở hữu trí tuệ, Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3835/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 21/11/2018, Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 09/11/2020, Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1130/TTr-SKHCN ngày 13/9/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 (tám) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, gồm: các thủ tục hành chính có số thứ tự 13, 14 Mục I; 03, 04, 05, 06 Mục II và 24, 27 Mục VI tại Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng UBND tỉnh: đăng tải nội dung quyết định lên Trang văn bản pháp luật của tỉnh tại địa chỉ: https://qppl.quangnam.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

– Cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (kèm bản mềm đến địa chỉ email: [email protected][email protected]), Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực để đăng tải công khai và niêm yết dữ liệu đúng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;

Bộ KH&CN;

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Sở Nội vụ;

Trung tâm Phục vụ HCC (niêm yết);

Trung tâm QTI (QL-VH);

PCVP- Lê Ngọc Quảng;

Lưu: VT, KSTTHC(Tnic).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu

 

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

 

TT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

1.00037.000.00.00.H47

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Quyết định 1662/QĐ/BKHCN ngày 15/6/2018 và trên Cổng dịch vụ công quốc gia

2

2.001269.000.00.00.H47

Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

II

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

1

2.000419.000.00.00.H47

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Thông tư 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016­2020” đến nay đã hết hiệu lực

2

2.000912.000.00.00.H47

Thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016­2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

3

2.000905.000.00.00.H47

Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016­2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

 

4

2.000895.000.00.00.H47

Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

III

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

2.000.112

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thủ tục hành chính đã được bãi bỏ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

2

1.000142.000.00.00.H47

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước” hiện nay hết hiệu lực thi hành theo Quyết định số 3835/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available