Mobile Menu

Quyết định 320/QĐ-BGTVT Cảng du thuyền Mỹ Tho được tiếp nhận phương tiện nước ngoài

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 320/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Cảng thủy nội địa hành khách: Cảng du thuyền Mỹ Tho được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

Xét đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa của Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho (đại diện Liên danh Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho và Công ty TNHH Ngọc An Nguyên); văn bản số 72/SGTVT-KC ngày 12/01/2021 và văn bản số 221/SGTVT-KC ngày 05/02/2021 của Sở Giao, thông vận tải tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị công bố hoạt động Cảng du thuyền Mỹ Tho của của Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công bố Cảng thủy nội địa hành khách: Cảng du thuyền Mỹ Tho được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài với nội dung như sau:

1. Tên cảng: Cảng du thuyền Mỹ Tho.

2. Vị trí cảng: từ km 67+953 đến km 68+268 trên bờ trái sông Tiền, thuộc địa phận Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Chủ cảng: Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho (Đại diện Liên danh Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho và Công ty TNHH Ngọc An Nguyên).

Địa chỉ: Đường tỉnh 864, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 0273.3853049

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1200100162, đăng ký lần đầu ngày 04/01/2008; thay đổi lần thứ 8 ngày 06/11/2019 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp.

5. Cảng thuộc loại: cảng hành khách.

6. Vùng đất cảng: diện tích 8.210 m2 (thuộc các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 08472, CT08473, CT 08474 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 22/11/2019).

7. Vùng nước cảng: chiều dài 315m dọc sông, chiều rộng 100m tính từ mép bờ kè ra sông.

8. Kết cấu công trình cảng:

Cầu cảng chính: cầu cảng kết cấu dạng bản sàn bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép, với chiều dài 136m dọc sông; chiều rộng 8m được nối liền với nhà ga khách bằng cầu dẫn có chiều dài 25.96m; chiều rộng 5m.

Cầu tàu cánh ngầm bên phải: cầu thang thép trượt: dài 18m; rộng 4m nối với phao nổi chiều dài 6m và chiều rộng 48.25m.

Nhà ga chính: tổng diện tích xây dựng 5.960,08m2 trong đó số tầng: 01 trệt, 01 lửng, 02 lầu; có mái che cầu thang và sân thượng. Tổng chiều cao 20.95m.

Trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng: diện tích xây dựng 50m2.

Khu vực công viên bờ sông và sân bãi: tổng diện tích 4.108,32m2.

9. Cảng được phép tiếp nhận loại phương tiện thủy nội địa và phương tiện thủy nước ngoài có sức chở lớn nhất đến 120 hành khách.

10. Cấp kỹ thuật cảng: Cảng cấp II.

11. Vùng đón trả hoa tiêu: Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho (Đại diện Liên danh Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho và Công ty TNHH Ngọc An Nguyên) có trách nhiệm:

1. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng thủy nội địa hiện hành và Quyết định này.

2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và đảm bảo an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm.

3. Tổ chức khai thác cảng đúng mục đích, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng theo quy định.

Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm:

Quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định pháp luật;

Căn cứ vào điều kiện khai thác của cảng, điều kiện thực tế của cầu cảng, luồng tuyến, giới hạn độ sâu vùng nước cảng và các quy định của pháp luật liên quan để cho phép phương tiện thủy ra, vào tại cầu cảng trên để đảm bảo an toàn, an ninh đường thủy nội địa, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khi thực hiện thủ tục cấp phép cho phương tiện thủy nước ngoài ra, vào cảng đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang, Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 6;

Bộ trưởng (để b/c);

Các Bộ: QP, CA, TC, NN và PTNT, Y tế;

UBND tỉnh Tiền Giang;

Cổng TTĐT Bộ GTVT;

Lưu: VT, KCHT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top