Quyết định 3812/QĐ-UBND Quảng Bình Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

________

Số: 3812/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Quảng Bình, 24 ngày 11 tháng năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3800/TTr-SGDĐT ngày 15/11/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– VPUBND tỉnh;

Cổng thông tin điện tử tỉnh QB;

– Lưu VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hồ An Phong

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ; LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

__________

 

TT

Tên thủ tục hành chính/ Số hồ sơ TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

I

 Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

TT-BQI-285936-TT

Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 24/10/2017

(1.004889.000.00.00.H46)

 

20 ngày làm việc.

Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng

Bộ phận giao dịch một cửa – Sở GD&ĐT.

Số 187 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình

– Đối với xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng): 250.000 đồng/văn bằng;

– Đối với xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài: 500.000 đồng/văn bằng

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính định mức thu, chế đ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

II

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

1

Thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

TT-QBI-285867-TT

Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

(1.005098.000.00.00.H46)

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các cơ giáo dục;

 Bộ phận giao dịch một cửa – Sở GD&ĐT.

Số 187 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình

Không

 

 

 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 

Không

2

Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông/

TT-QBI-285867-TT

Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

(1.005142.000.00.00.H46)

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ phận giao dịch một cửa – Sở GD&ĐT. Số 187 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình

Không

 

– Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT

Không

3

Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

TT-QBI-285867-TT

Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

(1.005095.000.00.00.H46)

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Các cơ giáo dục;

 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Số 187 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình

Không

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Không

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available