Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quyết định 506/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Quyết định 506/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

11 lượt xem

Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
506/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:
27/04/2023
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày có hiệu lực:
27/04/2023
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành
Bộ Giao thông Vận tải
Người ký
Nguyễn Xuân Sang
Chức danh
Đang cập nhật
Phạm vi:
Đang cập nhật
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:
Còn Hiệu lực

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 506/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét tờ trình số 1423/TTr-CHHVN ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan. Điều 3. 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 584/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam. 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục: ĐBVN, ĐTNĐVN, ĐSVN, HKVN;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

PHỤ LỤC
DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định 506/QĐ-BGTVT
ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên cảng cạn

Thuộc địa phận tỉnh, TP trực thuộc TW

Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải

1

Cảng cạn (ICD) Hải Linh

Phú Thọ

Số 1617/QĐ-BGTVT
ngày 07/5/2015

2

Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Số 3882/QĐ-BGTVT
ngày 30/10/2015

3

Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng

Hải Phòng

Số 1456/QĐ-BGTVT
ngày 12/5/2016

4

Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình

Số 2200/QĐ-BGTVT
ngày 11/10/2018

5

Cảng cạn Hoàng Thành

Số 60/QĐ-BGTVT
ngày 15/01/2020

6

Cảng cạn Tân cảng Quế Võ

Bắc Ninh

Số 1543/QĐ-BGTVT
ngày 19/8/2021

7

Cảng cạn Long Biên

Hà Nội

Số 711/QĐ-BGTVT
ngày 20/4/2020

8

Cảng cạn Tân cảng Hà Nam

Hà Nam

Số 1007/QĐ-BGTVT
ngày 24/5/2019

9

Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình

Ninh Bình

Số 584/QĐ-BGTVT
ngày 11/2/2015

10

Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch

Đồng Nai

Số 432/QĐ-BGTVT
ngày 04/02/2016

11

Cảng cạn Tân cảng Long Bình giai đoạn 1

Đồng Nai

Số 07/QĐ-BGTVT
ngày 06/01/2023

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản xem nhiều