Mobile Menu

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND Bắc Giang bãi bỏ Quyết định 446/2013/QĐ-UBND Quy định công tác văn thư, lưu trữ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Số hiệu:
55/2021/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
03/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Ánh Dương
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

––––––––

Số: 55/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––    

Bắc Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 446/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 276/TTr-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 446/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15  tháng 11 năm 2021.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ;

 – Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;

– Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;

 – TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

 – CT, các PCT UBND tỉnh; –

 UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;

– VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

– Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;

– VP UBND tỉnh: + LĐVP, các phòng;

+ Cổng TTĐT tỉnh;

+ Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Ánh Dương

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top