Quyết định 988/QĐ-BXD 2021 Phong trào thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19 của Ngành Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——-

Số: 988/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “NGÀNH XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”

——————–

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Hội đồng TĐKTTW (để b/c);
– Ban TĐKTTW (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Các đồng chí Thứ trưởng BXD;
– Các Thành viên HĐTĐKTBXD;
– Đảng ủy Bộ Xây dựng;
– Công đoàn XDVN;
– Công đoàn CQ Bộ, Đoàn TN BXD;
– Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở QH-KT TP. Hà Nội,TP. HCM,
– Các hội, hiệp hội chuyên ngành XD;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
– Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nghị

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “NGÀNH XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”
(Kèm theo Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV; hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/8/2021; nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng; với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua đặc biệt) với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

1.2. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

1.3. Tổ chức phong trào thi đua đặc biệt với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

1.4. Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

1.5. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ “mục tiêu kép”: vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

2. Yêu cầu

2.1. Phong trào thi đua đặc biệt được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể cùng cấp triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch Covid- 19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân là trên hết, trước hết.

2.2. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

2. Các tập thể, cá nhân thuộc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các tập thể, cá nhân thuộc các hội, hiệp hội chuyên ngành Xây dựng; các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành hưởng ứng, phát động, tổ chức các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung, hình thức phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia thi đua, đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

2. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, thông qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu, tin tưởng và chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.

3. Tổ chức, phát động các phong trào, chiến dịch thi đua đặc biệt bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tiễn; phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị.

4. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội của ngành Xây dựng, đó là:

4.1. Tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về xây dựng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong vùng dịch; ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tháo gỡ những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ra.

4.2. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống thiên tai.

4.3. Hướng dẫn, hỗ trợ việc thiết kế, xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung tại các địa phương trong vùng dịch; đồng thời hướng dẫn về cơ chế quản lý, điều hành, đầu tư xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung trong trường hợp khẩn cấp.

4.4. Chủ động kiểm tra, nắm bắt, đánh giá tình hình thực tiễn, đề xuất giải pháp đảm bảo duy trì việc cung ứng đầy đủ các tiện ích hạ tầng kỹ thuật cho người dân (cấp nước, thoát nước, thu gom, xử lý rác thải, dịch vụ hỏa táng…), duy trì cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng, bình ổn giá xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong vùng dịch.

4.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất các phương án đảm bảo điều kiện ăn, ở, an toàn lao động và an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 cho người lao động; chăm lo đảm bảo chất lượng bữa ăn và sinh hoạt đối với người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

4.6. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đối với các nhiệm vụ về cải cách hành chính, các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện từ, chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

4.7. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không để gián đoạn hoạt động của đơn vị, đặc biệt đối với những nhiệm vụ, công việc có thời hạn.

5. Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng có dịch từng bước vượt qua khó khăn trong đại dịch.

6. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

7. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và những quy định của Bộ Y tế. Xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ và các cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

8. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt phòng, chống Covid-19 của Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai nhanh các bệnh viện dã chiến tại các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thực hiện phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

9. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các nhiệm vụ, chương trình, đề án được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm triệt để, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN, SƠ KẾT, TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thời gian thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt từ ngày 01/9/2021.

2. Các đơn vị tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong Phong trào thi đua (Bộ Xây dựng sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng chống đại dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, biểu dương gương người tốt, việc tốt, phổ biến, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, vừa tham gia phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch; tạo sức lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia công cuộc phòng, chống đại dịch của đất nước. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch.

3. Các cơ quan, đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.

4. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Chú trọng khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tường mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

5. Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Xây dựng và hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, nhất là đối với những vùng có dịch đang thực hiện giãn cách, cách ly xã hội.

VI. TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng thi đua thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao và các tiêu chí thi đua cụ thể sau:

1.1. Các cơ quan, đơn vị kịp then ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua đặc biệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

1.2. Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống đại dịch Covid-19; linh hoạt, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng các kịch bản ứng phó với đại dịch Covid-19, đề xuất các phương án duy trì hoạt động của đơn vị đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

1.3. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống đại dịch phù hợp, thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch; kiểm soát tốt tình hình, có các phương án để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống, kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, thần tốc xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt biện pháp 5K; chăm lo sức khỏe và đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thực hiện các giải pháp đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động; đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Xây dựng và địa phương trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

1.4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thi đua chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhất là tại những vùng phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

1.5. Các cơ quan, đơn vị thực hiện triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, đảm bảo hoạt động của đơn vị không để gián đoạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao về chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

2. Hình thức khen thưởng

– Huân chương Lao động;

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

– Giấy khen của thủ trưởng đơn vị.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng

Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt và gửi đăng ký thi đua của cơ quan, đơn vị (kèm theo kế hoạch) về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/9/2021.

2. Tổ công tác đặc biệt phòng, chống Covid-19 của Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành thực hiện Kế hoạch trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác; đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Các đơn vị hành chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, vấn đề bất cập trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

4. Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua đặc biệt; chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực, chung tay, góp sức, chia sẻ, đồng hành cùng Bộ Xây dựng và các đơn vị, địa phương tham gia các hoạt động hỗ trợ, phòng chống đại dịch Covid-19.

5. Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, hoạt động cụ thể bám sát chỉ đạo của Bộ Xây dựng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan Bộ, tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng, chống đại dịch Covid-19 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

6. Các cơ quan báo chí, truyền thông (Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua.

7. Văn phòng Bộ (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Xây dựng) phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

8. Vụ Kế hoạch – Tài chính rà soát, sắp xếp, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Xây dựng theo các quy định pháp luật hiện hành.

9. Giao Vụ Tổ chức cán bộ (Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Xây dựng) chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn sơ kết, tổng kết, khen thưởng Phong trào thi đua đặc biệt và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Xây dựng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định./.

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available