Tin tức

Quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án đầu tư công ở nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2018/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.

Cần có quy định riêng

Theo đại diện Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện bên ngoài lãnh thổ của đất nước Việt Nam nên ngoài việc tuân thủ pháp luật Việt Nam còn phải tuân thủ điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận, pháp luật của quốc gia tiếp nhận. Vì thế việc tạm ứng, thanh, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án này có nguyên tắc pháp luật áp dụng khác với các dự án trong nước.

Cụ thể, trong việc kiểm soát thanh toán vốn, thay vì việc chủ đầu tư giao dịch thanh toán với Kho bạc Nhà nước thì các dự án dạng này sẽ do Bộ chủ quản thay mặt chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước.

Đồng thời, đồng tiền thanh toán cho các dự án không phải là Việt Nam Đồng mà có thể bằng các loại tiền tệ khác của nước ngoài, vì vậy cần có các nội dung quy định riêng về thanh toán bằng ngoại tệ, quy định về nguyên tắc ghi thu, ghi chi tại Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc quản lý thanh, quyết toán vốn đầu tư các dự án xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 120/2008/TT-BTC không còn phù hợp do các căn cứ để hướng dẫn Thông tư trên đã không còn hiệu lực như Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 đã được thay thế bằng Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Xây dựng năm 2003 đã được thay thế bằng Luật Xây dựng năm 2014;

Đồng thời, việc quản lý các dự án đầu tư công còn phải tuân thủ theo các quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014 và các dự án xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài còn phải tuân thủ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2014

Bổ sung các hồ sơ đặc thù

Để khắc phục các vấn đề nêu trên, Thông tư 107 mới ban hành quy định các nội dung về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của cơ quan đại diện và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài bao gồm các dự án mua, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất; các dự án đầu tư thuê nhà, đất dài hạn (trên 30 năm) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Về nguyên tắc quản lý, Bộ Tài chính quy định: Việc tạm ứng vốn và thanh toán vốn cho các dự án đầu tư công của cơ quan đại diện và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và phải phù hợp với quy định của pháp luật nước sở tại và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc kiểm tra phân bổ vốn đầu tư các dự án đầu tư công của cơ quan đại diện và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 52/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước số 08/2016/TT-BTC và số 108/2016TT-BTC

Đối với việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư, Thông tư bổ sung một số hồ sơ đặc thù, đồng thời quy định việc mở tài khoản, hồ sơ tạm ứng, thanh toán của chủ đầu tư gửi Bộ chủ quản, của Bộ chủ quản gửi Kho bạc Nhà nước phù hợp với pháp luật của Việt Nam, pháp luật quốc tế và nước sở tại. Đồng thời, Thông tư đã bổ sung các Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán phù hợp với từng đối tượng (chủ đầu tư, Bộ chủ quản, Kho bạc Nhà nước) để đảm bảo rõ ràng trong triển khai thực hiện.

Việc quyết toán các dự án này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC về quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hằng năm và Thông tư số 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Chế độ báo cáo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd