Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư

Nội dung chính của bài viết

Không phải nhà đầu tư nào cũng biết cách sửa đổi, Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư, nhất là những người mới bắt đầu thực hiện lần đầu tiên

Trong bài viết này, Legalzone tư vấn về vấn đề về điều kiện và những lưu ý cần thiết khi thực hiện Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư với những thông tin cụ thể nhất

 Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư
                                                         Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư số 61/2020/QH14 năm 2020;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Đầu Tư
 • Thông tu 16/2015/TT-BKHĐ Quy Định Biểu Mẫu Thực Hiện Thủ Tục Đầu Tư Và Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư Tại Việt Nam
 • Luật Doanh nghiệp số:59/2020/QH14 năm 2020.
 • Nghị đinh 01/2021/NĐ-CP về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp;
 • Thông Tư Số 02/2019/Tt-BKHĐT Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 20/2015/Tt-BKHĐT Ngày 01 Tháng 12 Năm 2015 Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp

Điều kiện điều chỉnh mục tiêu dự án: 

 • Không thuộc ngành, nghề kinh doanh cấm theo quy định luật đầu tư
 • Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng điều kiện đầu tư theo quy định pháp luật

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Tiến hành bổ sung mục tiêu dự án đầu tư
 • Bước 2: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư: 

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bổ sung mục tiêu dự án đầu tư.

Hồ sơ bổ sung mục tiêu dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư như:
 • Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu dự án, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
  • Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư
                                                                                           Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư

Nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ bổ sung mục tiêu dự án đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau:

 • Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;
 • Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn).
 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gôc và 02 bản phô tô) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

Ban quản lý khu công nghiệp, khi chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Lưu ý: 

Dự án đầu tư được mở rộng quy mô mà thuộc một trong các trường hợp sau thì phải thẩm tra điều chỉnh dự án:

 • Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại điều 29, Luật Đầu tư
 • Dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam chưa cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Dự án sản xuất, dự án có sử dụng đất.
 • Dự án trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư.

Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký đầu tư.

Một số lưu ý

Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư;

Khi điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chứng minh được tính thiết yêu của việc cần thay đổi cũng như tính khả thi của dự án.

Ngoài những giấy tờ trên, tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cũng cấp những văn bản khác.

Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư;

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư;

 Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư
                                                                  Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư

Dịch vụ Legalzone

 • Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả;
 • Làm việc với cơ quan nhà nước nếu có vấn đề phát sinh.

Trên đây là một số thông tin về hồ sơ bổ sung mục tiêu dự án đầu tư, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Bài viết mới