Mobile Menu

Quyết định 1720/QĐ-TTg 2021 công nhận TP. Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1720/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
14/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 1720/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6415/TTr-BNN-VPĐP ngày 06 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các thành viên BCĐTW CTMTQG XD NTM;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;

– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Văn phòng Điều phối NTMTW (Bộ NN&PTNT);

– Tỉnh Hải Dương: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,

  Sở NN&PTNT, Văn phòng ĐPNTM, Thành ủy,

  UBND TP Hải Dương;

– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, Trợ lý, thư ký

  PTTg thường trực Phạm Bình Minh, TGĐ Cổng TTĐT,

  các Vụ: KTTH, CN, QHĐP;

– Lưu: VT, NN (3). Hải

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top