Mobile Menu

Văn bản pháp luật

Thông tư 65/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TÀI CHÍNH ________ Số: 65/2022/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022       THÔNG TƯ Quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số …

Thông tư 65/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Read More »

Công văn 6954/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ________ Số: 6954/BHXH-QLT V/v Giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ TP.Hồ Chí Minh, ngày …

Công văn 6954/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank Read More »

Quyết định 897/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ NỘI VỤ ______ Số: 897/QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022                   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội …

Quyết định 897/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam Read More »

Thông tư 68/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TÀI CHÍNH ________ Số: 68/2022/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022     THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT–BTC …

Thông tư 68/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp Read More »

Nghị định 95/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết      CHÍNH PHỦ ________ Số: 95/2022/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022       NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ …

Nghị định 95/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Read More »

Thông tư 07/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TƯ PHÁP ______ Số: 07/2022/TT-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022     THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp …

Thông tư 07/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp Read More »

Thông báo 5543/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2022

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ——- Số: 5543/TB-KBNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11 NĂM 2022 …

Thông báo 5543/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2022 Read More »

Quyết định 2263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ______ Số: 2263/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Vĩnh Long, ngày 04 tháng 11 năm 2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh …

Quyết định 2263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long Read More »

Thông tư 66/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TÀI CHÍNH _______ Số: 66/2022/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2022     THÔNG TƯ Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 …

Thông tư 66/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi Read More »

Thông tư 08/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TƯ PHÁP ______ Số: 08/2022/TT-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022     THÔNG TƯ Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại …

Thông tư 08/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại Read More »

Quyết định 2958/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất Việt Nam

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ________ Số: 2958/QĐ-BTNMT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022     QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn …

Quyết định 2958/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất Việt Nam Read More »

Quyết định 2929/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ___________ Số: 2929/QĐ-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022     QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và …

Quyết định 2929/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế Read More »

Quyết định 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN _______________ Số: 1526/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ Ninh Thuận, ngày  03 tháng 11 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính …

Quyết định 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Read More »

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC _______ Số: 02/2022/QĐ-KTNN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022     QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực …

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Read More »

Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 17-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022     CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới ————   …

Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới Read More »

Quyết định 2899/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ________ Số: 2899/QĐ-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022       QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn …

Quyết định 2899/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính Read More »

Scroll to Top