Quyết định 1957/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1957/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu […]

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________ Số: 17/CT-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022 CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự […]

Quyết định 1946/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1946/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC […]

Thông tư 15/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ CÔNG THƯƠNG __________ Số: 15/2022/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022       THÔNG TƯ Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà […]

Quyết định 1280/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC _____________ Số: 1280/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022    QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà […]

Quyết định 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ _______ Số: 3325/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      _________________________            Thanh Hoá, ngày  04  tháng 10  năm 2022     QUYẾT ĐỊNH V/v công bố Danh mục thủ tục […]

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU __________ Số: 26/2022/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Cà Mau, ngày 29 tháng 9 năm 2022       QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tiêu chí ưu […]

Quyết định 1949/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ________ Số: 1949/QĐ-TCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022     QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH […]

Thông tư 03/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết  BỘ XÂY DỰNG _________ Số: 03/2022/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022 THÔNG TƯ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về […]