Mobile Menu

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Nội dung bài viết

quy định mới về hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể thực chất là một loại hình doanh nghiệp và được pháp luật công nhận và bảo vệ song phạm vi hoạt đông thu nhỏ lại trong quận huyện, đồng thời số lượng lao động mà hộ kinh doanh cá thể được sử dụng không quá 10 lao động. Legalzone sẽ gửi đến bạn đọc quy định về đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình thông qua bài viết dưới đây.

Quy định về đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Căn cứ pháp lý quy định về đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định số 78 ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp;
 • Nghị định số 108 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Khái quát quy định về đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình

 • Đối tượng hộ kinh doanh được quy định tại Điều 49, Nghị định 01/2020/NĐ-CP như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

 • Trường hợp không làm thủ tục thành lập hộ kinh doanh:

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

 • Trường hợp phải làm thủ tục thành lập hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Thẩm quyền cấp giấy đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Hồ sơ thành lập đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Khác với hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Trường hợp ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, ngoài các giấy tờ nêu trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
 • Trường hợp ngành, nghề phải có vốn pháp định, ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • Số lượng: 01 bộ

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Bước 1:

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
 • Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định pháp luật và phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
 • Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định của pháp luật và phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bước 2

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đề nghị cấp giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Bước 3

Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Bước 4

Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng kí kinh doanh

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ,

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình

 • Thuế đối với hộ kinh doanh cá thể là thuế khoán và thuế giá trị gia tăng trực tiếp không được khấu trừ thuế đối với bạn hàng, do đó nhiều đối tác cân nhắc khi mua hàng hóa của hộ kinh doanh cá thể;
 • Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân nên phải chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản dân sự của chủ hộ về hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể đây là hạn chế của hộ kinh doanh so với công ty TNHH và Công ty cổ phần, cụ thể người góp vốn, góp cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đưa vào hoạt động kinh doanh;
 • Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh: Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh.
 • Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.
 • Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh được quyền chuyển đổi thành doanh nghiệp: công ty TNHH và công ty cổ phần.
 • Theo đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chuyển đồi từ hộ kinh doanh lên thực hiệ theo từng loại hình doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Legalzone quy định về đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay nếu có bất kỳ thắc mắc gì để được tư vấn, giải đáp kịp thời, chính xác.

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top