Tin Tức Mới

Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Xin giấy phép bán lẻ

1. Giấy phép bán lẻ

Bán lẻ:

Là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.

Giấy phép kinh doanh

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

√ Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

√Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

√ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

√ Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

√ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

√ Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;

√ Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

√ Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

√ Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

Điều kiện tương tự với trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nữa, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí

Xem chi tiết điều kiện lập cơ sở bán lẻ tại đây.

Giấy phép kinh doanh bán lẻ: Được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:
 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa (không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí).
 • Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn.
 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa gồm gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.
 • Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
 • Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
 • Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
 • Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Thành lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ.

Địa điểm bán lẻ là điểm bán hàng trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho người tiêu dùng (như: siêu thị, cửa hàng …..).

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ

Trường hợp lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Trường hợp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Đáp ứng các điều kiện tương tự với điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

Trường hợp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế

– Đáp ứng các điều kiện tương tự với điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất;

– Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT), bao gồm:

 • Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
 • Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;
 • Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
 • Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;
 • Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: Tạo việc làm cho lao động trong nước; Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý; Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết về giấy phép lập cơ sở bán lẻ tại đây.

Giấy phép bán lẻ rượu

Điều kiện đối với bán lẻ rượu

Căn cứ: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ: Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC.

– Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

– Tại các khu vực khác: bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại các Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu

Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Giấy phép kinh doanh là giấy phép được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của pháp luật.

Hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

-Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước khi knh doanh sẽ tiến hành:

-Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu tới Phòng kinh tế hoặc Phòng kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi doanh ngệp đặt trụ sở.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

-Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Có cần xin Giấy phép bia không

Trả lời:

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020.  Trong 227 ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định hiện hành, không có ngành kinh doanh bán lẻ bia.

Do đó, khi kinh doanh bán lẻ bia không cần phải xin giấy phép kinh doanh.

2. Bán lẻ rượu có cần giấy phép không ?

Trả lời:

Kinh doanh bán lẻ rượu thì cần phải xin giấy phép bán lẻ rượu theo quy định của pháp luật do kinh doanh rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Căn cứ: Luật đầu tư 2020.

3. Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu là bao nhiêu ?

Trả lời:

– Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

– Tại các khu vực khác: bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại các Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

Căn cứ: Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC.

4. Xin giấy phép bán lẻ rượu ở đâu?

Trả lời:

Nộp hồ sơ tới: Phòng kinh tế hoặc Phòng kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi doanh ngệp đặt trụ sở.

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd