Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chuyên mục: Tin Tức Mới

xnk1

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 46/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng; Văn bản số 3095/BNN-TCTL ngày 08/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi.

Trong quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi, việc thu thập số liệu của hệ thống khí tượng, thủy văn chuyên dùng thủy lợi đóng vai trò thiết yếu, giúp công trình thủy lợi vận hành an toàn, hiệu quả, bảo đảm phát huy hết năng lực thiết kế. Đồng thời, thông tin khí tượng, thủy văn chuyên dùng còn được sử dụng trong công tác dự báo nguồn nước, là công cụ đắc lực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với lũ lụt, hạn hán, thiếu nước. Thực tế hiện nay hầu hết các công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh chưa có các thiết bị đảm bảo để phục vụ quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng theo quy định, chính vì vậy việc tăng cường năng lực hệ thống khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi thời gian tới là hết sức cần thiết. Để tăng cường năng lực của hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong hệ thống công trình thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi đối với các công trình đập, hồ chứa nước lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh (danh mục công trình được ban hành tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và từng bước nâng cấp để bảo đảm đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành, ứng phó với lũ lụt, hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu.

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước; chủ động điều tiết, dự trữ nguồn nước hợp lý, hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp.

2. Yêu cầu

– Việc lắp đặt thiết bị, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn được thực hiện từng bước phù hợp với nhu cầu sử dụng và nguồn lực đầu tư; khuyến khích đa dạng hóa hình thức đầu tư, kết hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và tư nhân.

– Xây dựng hệ thống khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi đến năm 2030 bảo đảm đủ công cụ, thiết bị quan trắc theo quy định hiện hành, từng bước nâng cấp tự động hóa, bảo đảm phục vụ công tác quản lý, vận hành, phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống lũ, hạn hán, thiếu nước, ngập lụt, giám sát chất lượng nước trong công trình thủy lợi đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ: Xây dựng hoàn thiện hệ thống quan trắc, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Nội dung thực hiện

– Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi thu thập thông tin, số liệu, quan trắc đầy đủ các yếu tố khí tượng thủy văn bắt buộc, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

– Xây dựng, lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với các công trình thủy lợi phải thực hiện quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn, cụ thể như sau:

+ Giai đoạn từ năm 2021-2025: Bổ sung lắp đặt các thiết bị đo mực nước thủ công đối với các công trình thủy lợi có yêu cầu phải quan trắc; lắp đặt các trạm đo mưa cho các công trình hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh.

+ Giai đoạn từ năm 2026-2030: Từng bước hoàn thiện lắp đặt các trạm quan trắc tự động khí tượng thủy văn chuyên dùng (thiết bị đo mực nước, trạm đo mưa) hoặc thuê dịch vụ quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với các công trình thủy lợi có yêu cầu quan trắc.

– Tổ chức duy trì và khai thác mạng lưới khí tượng, thủy văn chuyên dùng cung cấp dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và an toàn đập, hồ chứa nước.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm; nguồn đầu tư xây dựng công trình; nguồn kinh phí lồng ghép của các chương trình, dự án; nguồn kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm; nguồn kinh phí bảo trì công trình; nguồn quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép việc hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng vào các chương trình, dự án, đặc biệt là các dự án có liên quan đến lĩnh vực thủy lợi.

2. Sở Tài chính:

– Căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước và khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh quyết toán theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên ngành.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

– Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tại địa phương đối với các công trình thủy lợi được giao quản lý trên địa bàn.

– Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan trong kế hoạch đảm bảo tiến độ.

5. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Chủ động bố trí nguồn lực, xây dựng lộ trình thời gian thực hiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch. Tổ chức duy trì hoạt động và quan trắc các yếu tố về khí tượng, thủy văn theo đúng quy định hiện hành.

6. Các chủ đầu tư xây dựng công trình (trong giai đoạn đầu tư xây dựng): Bố trí lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với các công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ trước 15/12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Nông nghiệp và PTNT; (b/c)
– Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
– Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
– Đài Khí tượng thủy văn;
– Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT;
– Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang;
– UBND các huyện, thành phố;
– Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
– Các đơn vị quản lý khai thác CTTL;
– Cổng TTĐT tỉnh, CBĐT;
– Lưu: VT, ĐTXD, TL. (D)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký