Thủ tục phá sản doanh nghiệp hợp tác xã

Thẩm quyền giải quyết thủ tục phá sản

– Tòa án nhân dân cấp tỉnh nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

– Toà án nhân dân cấp huyện, nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

thủ tục phá sản doanh nghiệp hợp tác xãĐối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản

– Chủ nợ;

– Người lao động trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động;

– Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước;

– Các cổ đông công ty cổ phần;

– Thành viên hợp danh công ty hợp danh.

Đối tượng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản:

Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Luật Phá sản 2014 đã có nhiều điểm cải tiến trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, cụ thể thủ tục phá sản được diễn ra theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Bước 2: Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

– Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển cho tòa án có thẩm quyền hoặc thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn).

– Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp hòa giải trước khi mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lại nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản.

– Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản:

– Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

– Xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

 Bước 4: Hội nghị chủ nợ

Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

– Hoãn Hội nghị chủ nợ nếu không đáp ứng đủ điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ.

– Thông qua Hội nghị chủ nợ, Thực hiện một trong các đề nghị sau:

+ Đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;

+ Áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động doanh nghiệp;

+ Tuyên bố phá sản.

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Phục hồi doanh nghiệp Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục phá sản hoặc Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh nếu Doanh nghiệp không khắc phục được hậu quả.

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

– Thanh lý tài sản phá sản;

– Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

Trên đây là bài viết về thủ tục phá sản doanh nghiệp hợp tác xã của Legalzone, mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ Legalzone để được giải đáp.