Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mới nhất

Nội dung chính của bài viết

Với nhiều chính sách mở cửa hội nhập như hiện nay, Việt Nam đang trở thành mảnh đất màu mở ngày càng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thành lập công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài lại không hề đơn giản. Nhằm giải quyết bớt những rắc rối mà các nhà đầu tư nước ngoài thường mắc phải. Trong bài viết này, Legalzone sẽ hướng dẫn  thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mới nhất mà các chủ đầu tư cần chuẩn bị trước.

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là: công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà đầu tư nước ngoài. Vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 100% vốn điều lệ của công ty này.

Để công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, các nhà đầu tư cần tuân thủ theo quy định của: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các Cam kết mà Việt Nam là thành viên.

Thủ tục để thành lập một công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:

Chúng tôi hướng dẫn thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mới nhất theo các bước sau:

Bước 1: Xin quyết định chủ trương đầu tư dự án (nếu dự án thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư).

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục này, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư.

Trường hợp xin quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

 • Dự án được Nhà nước giao đất; cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Hồ sơ gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 3. Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 4. Đề xuất dự án đầu tư ;
 5. Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 6. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 7. Giải trình về sử dụng công nghệ;
 8. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Trình tự thực hiện:

 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định trên cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 2. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư: cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư: cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư: cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
 5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư: cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định.
 6. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư: cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cấp giấy phép thành lập công ty ngoại ngữ 100 % vốn nước ngoài

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Trường hợp thành lập công ty có vốn 100% nước ngoài trong các lĩnh vực sau đây thì phải xin quyết định chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ: kinh doanh vận tải biển; kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng; trồng rừng; xuất bản; báo chí; thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài.

Hồ sơ gồm:

 1. Các tài liệu giống như đăng kí chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 2. Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 3. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 4. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Trình tự thực hiện:

 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư: cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan.
 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến: cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, gửi cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 3. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư: cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
 5. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài (đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh);
 • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân; thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 3. Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 4. Đề xuất dự án đầu tư;
 5. Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 6. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 7. Giải trình về sử dụng công nghệ;
 8. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Trình tự thực hiện:

 1. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 2. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:
 • Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự thủ tục làm giấy phép bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Bước 03: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên; hoặc danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có).
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 5. Thẻ căn cước công dân; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 6. Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 7. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 8. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trình tự thực hiện:

 1. Người thành lập công ty; hoặc người được ủy quyền gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bản scan qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Nếu hợp lệ sẽ ra thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
 3. Người thành lập công ty; hoặc người được uỷ quyền trực tiếp mang hồ sơ gốc lên nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 4. Cơ quan đăng ký kinh doanh thẩm tra lại hồ sơ và quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 5. Người thành lập công ty hoặc người được uỷ quyềnnhận kết quả.

Bước 04: Khắc dấu, thông báo mẫu dấu. Thực hiện các thủ tục thuế ban đầu cho công ty sau thành lập

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp đăng tải mẫu dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận về việc đã đăng tải mẫu con dấu.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mới nhất. Hãy liên hệ với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

công ty có 100 vốn đầu tư nước ngoài
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh