Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án

Chuyên mục: Tin Tức Mới
Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án là các bước bắt buộc để một doanh nghiệp dự án được hình thành và được sự công nhận của pháp luật Việt Nam. Hôm nay Legalzone xin gửi tới quý vị bài viết về vấn đề này.

Doanh nghiệp dự án là gì? 

Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định:

 • Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất.
 • Doanh nghiệp dự án được thành lập mục tiêu duy nhất là thực hiện các dự án mà không tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác.

Doanh nghiệp dự án được thành lập mục tiêu là thực hiện các dự án mà không tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác.

Mục đích thành lập doanh nghiệp dự án?

Doanh nghiệp dự án được thành lập là để:

 • Thực hiện, quản lý;
 • Giám sát và vận hành dự án tốt hơn;
 • Hiệu quả hơn theo đúng quy định và hợp đồng dự án tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp dự án

Các bước để có thể thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp dự án

 • Xác định hình thức hợp đồng
 • Xác định lĩnh vực đầu tư
 • Xác định được nguồn vốn đầu tư tham gia dự án
 • Xây dựng văn bản đề xuất thực hiện dự án
 • Cơ quan báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật vè đấu thầu
 • Ký hợp thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án
 • Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • (Dự án nhóm C không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
 • Sau khi có được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có thể thành lập doanh nghiệp dự án.

Quy định về thành lập doanh nghiệp dự án 

 • Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, trừ trường hợp khác, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án.

Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 • Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT hoặc dự án nhóm C:

=> nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định hoặc trực tiếp thực hiện dự án.

=> Phải tổ chức quản lý và hạch toán độc lập nguồn vốn đầu tư và các hoạt động của dự án.

Trình tự xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án

Bước 1:

Người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền:

 • kê khai thông tin,
 • tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân
 • tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2:

 • Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin; tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3:

 • Sau khi hoàn thành sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 4:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp.
 • Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5:

 • Sau khi nhận được thông báo, doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy; kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất

Bước 7:

 • Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận

 • Văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản thỏa thuận đầu tư cùng với dự thảo hợp đồng của dự án;
 • Bản báo cáo nghiên cứu tính khả thi, giấy quyết định phê duyệt dự án;
 • Văn bản chấp thuận sử dụng vốn Nhà nước (nếu là dự án có Nhà nước tham gia);
 • Bản hợp đồng liên doanh, bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp (nếu có);
 • Giấy chứng nhận quyết định lựa chọn đầu tư dự án.

Thủ tục thực hiện

 • Với các dự án cấp quốc gia,
 • Dự án do cơ quan ủy quyền Bộ, Ban; Ngành Nhà nước,
 • Dự án được thực hiện từ trên 2 địa bàn trở lên;
 • Cấp thành phố trung ương.

=> Bạn sẽ đem nộp lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Với các dự án không thuộc các trường hợp trên

=> bạn sẽ đem nộp lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • Với các dự án nhóm C

=> bạn không cần làm thủ tục cấp giấy đăng ký.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử;
 • Ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin;
 • Tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi nhận được thông báo, doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy; kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
 • Nếu quá thời hạn, mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Trên đây là bài viết của Công ty Legalzone về thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định hiện hành.Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:

Webside: Legalzone.vn hoặc Fanpage: Legalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký