Thời gian thi hành án hình sự

Nội dung chính của bài viết

Sau khi bản án đã tuyên có tội có hiệu lực pháp luật thì thời gian thi hành án hình sự là bao lâu, cùng Legalzone tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ Luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên

thời hạn thi hành án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định như sau:

“a)   Năm năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt từ ba năm trở xuống;

  1. b)   Mười năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;
  2. c)    Mười lăm năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên mười lăm năm đến ba mươi năm.”

thời gian thi hành án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, trong khoảng thời hạn quy định mà người bị kết án lại tiếp tục phạm tội mới thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Trong thời hạn thi hành án hình sự người bị kết án cố  tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính là thời hiệu tính và thời gian thi hành án hình sự được tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

Việc áp dụng thời hiệu đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử hình, sau khi đã qua thời hạn mười lăm năm, do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thi hành hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân, tù chung thân được chuyển thành tù ba mươi năm.

 Quy định về thời hiệu thi hành bản án hình sự có sự thay đổi

Thời hiệu thi hành bản án hình sự trong quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật Hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

Theo Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định (tại khoản 3 Điều 55) thì thời gian thi hành  án hình sự được tính từ ngày bản án đó có hiệu lực pháp luật (tức bản án sơ thẩm đã hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà không có kháng cáo, không có kháng nghị hoặc bản án phúc thẩm).

Tuy nhiên nếu trong thời hạn quy định mà người bị kết án lại phạm tội mới, thì thời gian đã qua không được tính vào thòi hiệu, đồng thời thời hiệu được tính lại kể từ ngày người bị kết án phạm tội mói. Mặt khác, nếu trong thời hạn do Bộ luật Hình sự quy định để tính thời hiệu thi hành bản án mà người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã (của cơ quan có thẩm quyền), thì thời gian trốn tránh đó không tính vào thời hiệu, đồng thời thời hiệu được tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

Thời hạn để tính thời hạn thi hành án hình sự. Tại khoản 2 Điểu 55 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về thời hạn này như sau:

–  Năm năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ ba năm trở xuống;

–  Mười năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

–  Mười lăm năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên mười lăm năm đến ba mươi năm.

Lưu ý: Đối với các trường hợp bị xử phạt tù chung thân hoặc tử hình, sau khi đã qua thời hạn mười lăm năm, thì việc áp dụng thời hiệu đối với các trường hợp này do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân; tù chung thân được chuyển thành tù ba mươi năm.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự trong quy định tại Bộ luật hình sự năm 2005

Theo quy định tại Điều 55 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2005, thời hạn thi hành án hình sự là thời hạn do BLHS quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định như sau:

  1. a) 5 năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 3 năm trở xuống.
  2. b) 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 3 năm đến 15 năm.
  3. c) 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn nói trên người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

Theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ngày 2/10/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, trường hợp người bị kết án cố tình trốn tránh và cơ quan công an đã có quyết định truy nã theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu thi hành bản án hình sự tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ. Cố tình trốn tránh là cố tình giấu địa chỉ, ẩn náu, thay đổi họ tên, hình dạng… làm cho cơ quan có thẩm quyền thi hành án không biết họ ở đâu hoặc không phát hiện được.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự trong quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015

Tuy nhiên tại Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì thời hiệu thi hành án tử hình đã có sự thay đổi khá rõ nét:

Theo quy định của pháp luật hình sự thì thời hạn thi hành án hình sự là khoảng thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án về hành vi phạm tội, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án mà Tòa án đã tuyên.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị Tòa án kết án được quy định cụ thể trong BLHS năm 2015 như sau:

Đối với phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 năm trở xuống thì thời hiệu sẽ là 05 năm;

Đối với trường hợp phạt tù từ 03 năm đến 15 năm thì thời hiệu là 10 năm;

Đối với trường hợp phạt tù từ 15 năm đến 30 năm thì thời hiệu là 15 năm;

Đối với trường hợp phạt tù chung thân đến tử hình thì thời hiệu là 20 năm;

Đối với pháp nhân thương mại thời hiệu thi hành bản án hình sự là 05 năm.

Thời hiệu thi hành bản án dân sự và thời gian thi hành án hình sự sẽ được tính từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Trường hợp vẫn còn trong thời hạn thi hành bản án của Tòa án mà các cá nhân, pháp nhân thương mại lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm một tội mới thì thời hiệu nghiễm nhiên sẽ được tính từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới đó.

Trong trường hợp mà người phạm tội bị kết án mà cố tình trốn tránh mà cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định truy nã thì thời hiệu sẽ được tính từ ngày người đó ra đầu thú trước pháp luật hoặc bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trên đây là bài viết tìm hiểu về thời gian thi hành án hình sự, hãy liên hệ với Legalzone khi bạn còn bất cứ thắc mắc nào liên quan.

Bài viết liên quan

Bài viết mới