Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

đầu tư nước ngoài

Khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án; địa điểm đầu tư; mục tiêu; quy mô; vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; tiến độ đầu tư; ưu đãi đầu tư; việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài; nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (hay còn gọi là giấy phép đầu tư ra nước ngoài) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đây, Legalzone sẽ cung cấp đến bạn đọc các thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề trên.

Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Văn bản pháp luật điều chỉnh các hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Luật đầu tư 2020;

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản; báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam; đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Khi có sự thay đổi liên quan đến nhà đầu tư Việt Nam

Thay đổi hình thức đầu tư ra nước ngoài: Theo đó khi nhà đầu tư có sự thay đổi các hình thức đầu tư cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để ghi nhận theo hình thức đầu tư đã thay đổi tại nước ngoài;

Thay đổi các nội dung về: vốn đầu tư ra nước ngoài; nguồn vốn đầu tư; hình thức vốn đầu tư;

Thay đổi mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

Sử dụng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài để tiếp tục góp vốn đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký hoặc dùng lợi nhuận đầu tư tại nước ngoài để tăng vốn đầu tư ra nước ngoài;

Trường hợp nhà đầu tư có các thay đổi khác; không phải các thay đổi được nêu trên thì nhà đầu tư cần phải cập nhật các thông tin thay đổi trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Xem thêm:

Xem thêm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Các loại dự án đầu tư khi điều chỉnh không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Các dự án đầu tư thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm

Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế; chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định;

Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; báo chí; phát thanh; truyền hình; viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Ngoài các dự án nêu trên; khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; nhà đầu tư không phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

Bản sao chứng minh nhân dân; thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp thay đổi liên quan đến vốn đầu tư dự án: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Trường hợp thay đổi trụ sở liên quan đến dự án: Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án;

Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp quy định đầu tư theo hợp đồng; mua vốn góp/cổ phần; hoặc đầu tư theo hình thức khác.

Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay gồm các nội dung: tên bên đi vay; tổng số tiền cho vay; mục đích; điều kiện cho vay; kế hoạch giải ngân; kế hoạch thu hồi nợ; biện pháp bảo đảm tài sản và phương thức xử lý tài sản bảo đảm (nếu có); phương án cân đối nguồn ngoại tệ để thực hiện cho vay; đánh giá khả năng tài chính của bên đi vay; mức độ rủi ro và dự kiến các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với khoản cho vay đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư..

Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.

Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.

Văn bản ủy quyền cho Công ty Luật Legalzone.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ – thời gian thụ lý hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng văn bản theo quy định tại khoản 3 Điều 61 của Luật Đầu tư. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản trả lời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình vốn đã chuyển ra nước ngoài; việc nhà đầu tư đáp ứng điều kiện chuyển tiền theo quy định của pháp luật; vấn đề vay vốn; cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay; bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài và các vấn đề liên quan khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Hình thức nộp hồ sơ điều chỉnh

Đối với các hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng và không thuộc ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện; nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo một trong hai hình thức: sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số.

Lưu ý về áp dụng quy định pháp luật tại nước đầu tư

Ngoài những quy định của pháp luật Việt Nam; nhà đầu tư cần nghiên cứu kĩ pháp luật của nước tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được nhanh chóng và thuận lợi.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với

chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

—————————-

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký